Pripravíme opakovanú dražbu skladu pre zber a spracovanie papiera v priemyselnom parku v Štúrove za polovičnú cenu, po dohode so záujemcom. Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
442 000 €
Bez DPH
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
884 000 €
Dražobná zábezpeka:
45 000 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Štúrovo
Katastrálne územie:
Štúrovo
Ulica:
Továrenská 1
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

POZOR! Suma najnižšieho podania je uvedená bez DPH. 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Štúrovo, katastrálne územie: Štúrovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2479, a to konkrétne:

  • sklad zber. pap. fluti so súpisným číslom 2236 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1399/27 o výmere 4337 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1399/27 o výmere 4337 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1399/346 o výmere 1673 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1399/347 o výmere 6236 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

POZOR! Najnižšie podanie je uvedené bez DPH

Upozornenie: Úpadca, spoločnosť LC FUEL s.r.o., IČO: 36 846 201, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20825/N, rovnako ako aj vlastník predmetu dražby, a to obchodná spoločnosť Priemyselný park Štúrovo, a.s., IČO: 31 410 146, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10458/N, sú platiteľmi DPH.

Suma najnižšieho podania je stanovená vo výške 442.000,- EUR ako suma bez DPH, pričom DPH prislúchajúca k sume najnižšieho podania predstavuje sumu 88.400,- EUR. V zmysle ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona NRSR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, daň platí vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý je príjemcom plnenia od Úpadcu (prípadne iného platiteľa DPH), a to priamo správcovi dane – dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa, teda takýto vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH uhradí organizátorovi dražby cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, t.j. sumu 442.000,- EUR (resp. navýšenú alebo zníženú podľa priebehu a výsledku dražby) a následne úhradu sumy DPH (88.400,- EUR, resp. navýšenú alebo zníženú podľa priebehu a výsledku dražby) je povinný vyporiadať priamo so správcom dane. V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením navýšenú o DPH, t.j. sumu 530.400,- EUR (resp. navýšenú alebo zníženú podľa priebehu a výsledku dražby).

 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Štúrovo, okres Nové Zámky, v jeho okrajovej priemyselnej časti. Prístupné sú po spevnenej asfaltovej komunikácii (ul. Továrenská), sú v priemyselnej časti papierne bez dlhodobého využitia.

1.Centrálny sklad so súp. č. 2236

Jedná sa o stavbu ktorá pozostáva z dvoch častí, je to hala a druhá časť má charakter budovy so sociálnym zázemím kanceláriami, skladmi a komunikačnými priestormi.

Halová časť - tvorí jednoloďovú halu bez podpivničenia, bez stropov. Základy tvoria betónové pätky a pásy, nosný skelet je oceľový (žeriavová dráha s nosnosťou 12,00 t), strešná konštrukcia je z oceľových priehradových väzníkov. Podlaha je betónová. Obvodová výplň je z vlnitého plechu a murovaná hr. 30,00 cm, a zo strany rampy je bez obvodovej výplne. Strecha je plochá s krytinou živičnou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schody sú oceľové, vnútorné ošetrenie je náterom, v murovanej časti je vápenná hladká omietka. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická, bleskozvod je osadený. Stavba bola daná do užívania v roku 1973.

Zastavaná plocha je o výmere 2789,64 m2.

2.Spracovanie zberového papiera so súp. č. 2236

Táto časť je budova stavebne prepojená s halovou časťou. Stavba má 4 nadzemné podlažia s rozdielnou zastavanou plochou. Nosný systém tvorí oceľový skelet, obvodové výplňové murivo je murované, stropy sú betónové. Výťah je osadený. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v hygienických miestnostiach sú s keramickou úpravou stien. Vonkajšia fasáda je z Baumitu. Okná sú prevažne plastové, dvere sú drevené hladké, vráta sú plné plechové, bleskozvod je osadený, elektrická inštalácia je svetelná a motorická, sociálne zázemie je bežné čiastočne poškodené.

Na druhom podlaží sú šatne a umývarne pre ženy a mužov. Na 3. podlaží je elektrická rozvodňa a velín, nabíjacia stanica akumulátorov. Stavba bola daná do užívania v roku 1973.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 1129,14 m2.

Zastavaná plocha II. NP je o výmere 490,20 m2.

Zastavaná plocha III. NP je o výmere 1129,14 m2.

Zastavaná plocha IV. NP je o výmere 306,25 m2.

 

Pozemky parcely CKN č. 1399/27, 1399/346 a č. 1399/347 sú rovinaté, s možnosťou napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú a telekomunikačnú rozvodnú sieť a plynovod. Nachádzajú sa v zastavanom území mesta, v jeho okrajovej priemyselnej časti. Prístup je cez areál priemyselnej časti mesta a po spevnenej asfaltovej komunikácii (ul.Továrenská). Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi. Nehnuteľnosti sú v priemyselnej časti mesta vhodnom na podnikanie.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Základ pre oceľovú nádrž 1 a základ pre oceľovú nádrž 2

Ide o inžinierske stavby – základy pod stroj, ktoré boli dané do užívania v roku 2004.

Objem základu pre oceľovú nádrž 1 je 54,95 m3.

Objem základu pre oceľovú nádrž 2 je 54,95 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom stave, po technickej  stránke nie je schopný ako celok plniť účel na ktorý je určený, dlhodobo je bez využitia so zdemontovanou technológiou.