Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Neded Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Šaľa
Obec:
Neded
Katastrálne územie:
Neded
Ulica:
Neded 11

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľností nachádzajúce sa v okrese: Šaľa obec: Neded, katastrálne územie: Neded, zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1077, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 11 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 7949/3 o výmere 336 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 7949/2 o výmere 579 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 7949/3 o výmere 336 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.