Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v obci Baďan, len 20 km od Banskej Štiavnice! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
25 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
38 600 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Banská Štiavnica
Obec:
Baďan
Katastrálne územie:
Baďan
Ulica:
Baďan 15

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Štiavnica, obec: Baďan, katastrálne územie: Baďan, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Štiavnica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 56, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 15 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 13 o výmere 392 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 13 o výmere 392 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 14 o výmere 142 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 15 o výmere 946 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 16 o výmere 355 m², druh pozemku: záhrada (ďalej lenpredmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp.č. 15 v obci Baďan

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na mierne rovinatom pozemku v intraviláne obce Baďan. Dom je postavený v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácii, v blízkosti stredu obce v tichej lokalite cca 150 m od stredu obce. Dom bol vybudovaný v roku 1965, v roku 2018 boli na dome zrealizované nové klampiarske konštrukcie a vymenené okná a vchodové dvere. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky napojený na všetky verejné inžinierske siete - verejný vodovod a ELI. Verejná kanalizácia a rozvod zemného plynu v blízkosti predmetu dražby nie sú riešené. Dom je riešený ako  jednopodlažný so suterénom pod celou zastavanou plochou a v časti pôjdu s vybudovanou jednou izbou -  tzv. manzartkou a menšou terasou nad vstupom do domu. Ku dňu obhliadky boli v miestnostiach v 1.NP vykonávané stavebné búracie práce s rozvodmi vnútorného vodovodu a kanalizácie v rozostavanom stave.

 

Dispozičné riešenie:

V suteréne sa nachádza: štyri miestnosti - sklady, pričom jedna slúžila pôvodne ako kotolňa, no v čase obhliadky sa v nej  už kotol nenachádzal. Pod vstupnou predsieňou sa nachádza ešte jedna miestnosť - v čase obhliadky sklad so samostatným vstupom zo zadnej časti dvora.  

Zastavaná plocha suterénu je o výmere 125,9 m2.

 

V I. NP sa nachádza: predsieň, sklad, budúca kuchyňa a jedáleň, chodba, budúca kúpeľňa a WC, dve izby a schody do pôjdnej časti s umiestnenou manzartkou a menšou terasou.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 125,9 m2.

 

V II. NP sa nachádza: pôjd a manzartka.

Zastavaná plocha II. NP je o výmere 15,58 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové, prekladané kameňom s dodatočne zrealizovanou vodorovnou izoláciou proti vlhkosti. Obvodové murivo  suterénu je z kameňa a betónu hr. do 60 cm, murivo 1.NP je zo zmiešaného muriva - tehly a kvádrov        hr. 30 - 40 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou zo škrabaného brizolitu, bez zateplenia. Murivo manzartky je na úrovni pôjdu z kvádrov hr. do 30 cm. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom je železobetónový monolitický, nad 1.NP je železobetónový prefabrikovaný s rovným podhľadom s povrchovou úpravou štukovou omietkou, strop nad manzartkou je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) v celom dome sú vápenné štukové (v 1.NP sú čiastočne osekané). Vykurovanie domu bolo v čase obhliadky ústredné s plechovými článkovými radiátormi, ktoré boli nefunkčné, s chýbajúcim kotlom a zdemontovanými rozvodmi. V dome sa v čase obhliadky nenachádzali vnútorné dvere a zárubne, povrchové úpravy podláh, vybavenie kuchyne, kuchynská linka vrátane spotrebičov bez povrchových úprav stien a podláh, zariadená kúpeľňa a WC. Ohrev teplej úžitkovej vody v čase obhliadky nebol riešený. V čase obhliadky bol v dome riešený nový rozvod teplej a studenej vody z verejnej siete plastovým potrubím, v čase obhliadky v rozostavanom stave bez vodovodných batérií. ELI  v dome je  riešená pôvodnými rozvodmi 220 a 380 V, v čase obhliadky započatá rekonštrukcia, je potrebná realizácia nových rozvodov. Strecha domu je sedlová mazartová, pokrytá ťažkou krytinou z pálenej škridly na latovaní. Klampiarske konštrukcie domu sú pozinkované žľaby, záveterné lišty a zvody realizované v roku 2018. Okná v 1.NP domu boli v roku 2018 vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom, v suteréne sú pôvodné okná, jednoduché drevené, v pôjdnej časti a manzartke sú okná pôvodné drevené zdvojené. Interiérové dvere v dome sú prevažne zdemontované aj so zárubňami, okrem jednej izby v ktorej sa nachádzajú plné hladké dvere vsadené v kovovej zárubni. Podlahy obytných miestnosti sú z cementového poteru bez finálnej povrchovej úpravy. Chodba v prízemí domu je s povrchovou úpravou podlahy z keramickej dlažby, ktorá je v čase obhliadky poškodená, je potrebná jej výmena.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Murovaná hospodárska budova

Murovaná  hospodárska budova je umiestnená v zadnej časti dvora v rohu pozemku p.č. 13 zo západnej strany. Základy sú bez podmurovky, len zo základových pásov. Podlahy sú tu hrubé betónové. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové.

Zastavaná plocha murovanej hospodárskej budovy je 12,74 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v neobývateľnom stave so započatou rekonštrukciou.