Dražba 2-izbového bytu v Snine! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
11.07.2019 09:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér na Jarkovej 1 v Prešove
Prvá obhliadka:
18.06.2019 12:00
Druhá obhliadka:
08.07.2019 12:00
Najnižšie podanie:
13 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
13 900 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Snina
Obec:
Snina
Katastrálne územie:
Snina
Ulica:
Študentská 1444/1

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Snina, obec: Snina, katastrálne územie: Snina, zapísané v evidencii Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7325, a to konkrétne:

  • byt č. 4 nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu so súpisným číslom 1444, vchod: 1 na Študentskej ulici v Snine (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2297/48 o výmere 804 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5513/256553 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt na Študentskej ulici č. 1, súpisné číslo 1444, katastrálne územie Snina, okres Snina

Predmetom dražby je byt v obytnom dome v zástavbe obytných domov, prístupný po spevnenej komunikácii. Je postavený v rovinatom teréne. Obytný dom je postavený v širšom centre mesta Snina. V meste Snina sa nachádza všetka potrebná občianska vybavenosť. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1964. Od r. 2009 je zateplený a má vymenené vnútorne rozvody (SV, TÚV a kanalizácia).

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 4 pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, chodby a kúpeľne s WC. K bytu prislúcha aj balkón a dve pivnice.

Celková podlahová plocha bytu č. 4 je 50,68 m2 (bez výmery balkóna o veľkosti 1,88 m2 a pivníc o veľkosti 2,6 m2 a 1,87 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Obytný dom je súčasťou radovej zástavby obytných domov na Študentskej ulici. Je podpivničený. V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Štyri nadzemné podlažia sú obytné. Bytový dom je panelový so sedlovou strechou, pokrytý pálenou krytinou. Na obytnom dome sú vymenené vchodové dvere za plastové a sú nové plastové okná na schodisku. Je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

 

Byt

Byt je vykurovaný z mestských rozvodov tepla, je napojený na verejný rozvod studenej a teplej vody a plynu. Jedná sa o bytovú jednotku v obytnom dome.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.