Dražba stavebných pozemkov vo Veľkých Kapušanoch! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
11.06.2019 11:45
Miesto dražby:
salónik RONDO CLUB na 2. posch. hotela Boutique Hotel MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
23.05.2019 10:45
Druhá obhliadka:
06.06.2019 10:45
Najnižšie podanie:
131 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
131 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Veľké Kapušany
Katastrálne územie:
Veľké Kapušany
Ulica:
Mlynská 

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Veľké Kapušany, katastrálne územie: Veľké Kapušany, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3587, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 266/1 o výmere 4333 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 270 o výmere 940 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 271/1 o výmere 1004 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 272/1 o výmere 1225 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 273/1 o výmere 2891 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Pozemky č. 266/1, 270, 271/1, 272/1 a 273/1 v kat. území Veľké Kapušany

Predmet dražby sa nachádza v okrajovej časti mesta. Podľa listu vlastníctva sa jedná o parcely v zastavanom území obce. V okolí parciel sa nachádza z časti zástavba rodinných domov a z časti zástavba občianskej vybavenosti a prevádzkových budov. Parcely sú prístupné čiastočne po spevnenej komunikácii, čiastočne po nespevnenej komunikácii. Poloha, v ktorej sa parcely nachádzajú je podľa územného plánu vhodná na výstavbu nízkopodlažnej obytnej zástavby a polyfunkčnej zástavby. V lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vhodnom na výstavbu nízkopodlažnej obytnej a polyfunkčnej zástavby.