Pripravujeme dražbu rodinného domu v Barci! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Barca
Katastrálne územie:
Barca
Ulica:
Barca 18

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Barca, katastrálne územie: Barca, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 287, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 18 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 34/2 o výmere 225 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 34/3 o výmere 51 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 34/4 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 34/1 o výmere 779 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 34/2 o výmere 225 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 34/3 o výmere 51 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 34/4 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 35 o výmere 1211 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“ alebo  ,,predmet dražby“).