Opakovaná dražba rodinného domu v obci Veľké Trakany, okres Trebišov! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
08.08.2019 11:30
Miesto dražby:
salónik RONDO CLUB, na 2. posch. hotela: Boutique Hotel MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
16.07.2019 10:30
Druhá obhliadka:
05.08.2019 10:30
Najnižšie podanie:
7 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
9 600 €
Dražobná zábezpeka:
2 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Veľké Trakany
Katastrálne územie:
Veľké Trakany
Ulica:
Veľké Trakany 234

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Veľké Trakany, katastrálne územie: Veľké Trakany, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 460, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 234 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 732 o výmere 712 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 732 o výmere 712 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 736 o výmere 1630 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 234 postavený na par. č. 732 v kat. území Veľké Trakany.

Ide o samostatne stojaci nepodpivničený rodinný dom s jednou bytovou jednotkou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1948 až 1951.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, po ľavej strane tri izby, po pravej strane kuchyňa, z ktorej je vstup do sociálneho zariadenia domu.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá celkovo o výmere 139,08 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom má sedlovú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu, z dvoch strán strechy. Obvodové murivo je murované z valkov (nepálené tehly). Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo hr. 45 cm. Krov je drevený sedlový valbový s krytinou z AZC šablón, klampiarske konštrukcie sú úplné. Strop je drevený trámový. Vonkajšia povrchová úprava je zdrsnená, obklad nie je. Vnútorná omietka je vápenná hladká. Keramické obklady sú v kúpeľni a v kuchyni. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne drevené palubové. Okná sú drevené dvojité. Dvere sú rámové s výplňou s vonkajšími plastovými roletami. ELI je svetelná aj motorická s poistkami nefunkčná. Kuchyňa je bez zariadenia s drezom. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivo. V kúpeľni je umývadlo a záchod. Prípojka vody je z verejného vodovodu. Kanalizácia je vedená do žumpy. K rodinnému domu je privedená plynová prípojka a zemná elektroprípojka.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.

 

Predmet dražby si vyžaduje celkovú rekonštrukciu a opravu.