Dražba spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 na pozemku v obci Boldog Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
24.01.2019 11:00
Miesto dražby:
kancelária správcu konkurznej podstaty úpadcu, Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261
Prvá obhliadka:
08.01.2019 14:20
Druhá obhliadka:
18.01.2019 14:20
Najnižšie podanie:
40 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
40 900 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Senec
Obec:
Boldog
Katastrálne územie:
Boldog
Ulica:
 

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Boldog, katastrálne územie: Boldog, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 675, a to konkrétne:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ na pozemku parcely registra „C“ č. 67/1 o výmere 1200 m2, druh pozemku: záhrada,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ na pozemku parc. 67/1, katastrálne územie Boldog

Nachádza sa v zastavanom území obce Boldog, na jej východnom okraji. Jedná sa o rovinné územie, so zástavbou stavieb na individuálne bývanie a záhradami. V obci sa nachádza materská škola, kostol, obecný úrad. 3 km juhozápadne (do 10 min. autom) sa nachádza centrum okresného mesta Senec so základnou občianskou vybavenosťou a službami. Centrum hlavného meste SR Bratislavy je vzdialené asi 33 km juhozápadne.

 

Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.