Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu nového rodinného domu v Michalovciach, teraz za najnižšiu cenu!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
64 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
129 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Michalovce
Katastrálne územie:
Stráňany
Ulica:
Štefana Fidlika 6575/11

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Stráňany, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3843, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 6575 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 158/2 o výmere 155 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 158/1 o výmere 62 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 158/2 o výmere 155 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 159 o výmere 113 m², druh pozemku: záhrada (ďalej lenpredmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 6575, katastrálne územie Stráňany, obec Michalovce

Predmet dražby sa nachádza na ulici Štefana Fidlíka v obci Michalovce, v katastrálnom území Stráňany. Je situovaný v okrajovej časti mesta, v zástavbe rodinných domov. Dom je prístupný po spevnenej komunikácii. V súčasnosti nie je využívaný na rodinné bývanie. Kolaudačné rozhodnutie bolo Mestom Michalovce vydané dňa 01.10.2015. Orientácia obytných miestností je východ - západ. Rodinný dom je napojený na mestský rozvod vody, kanalizácie, plynu a elektriny.

Rodinný dom je prízemný, s obytným podkrovím.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V I. NP sa nachádza: 2 preddveria, chodba, schodisko, obývacia izba s kuchyňou, izba, komora a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 112,63 m2.

 

V podkroví sa nachádza: schodisko, hala, 4 izby, kúpeľňa s WC a 3 balkóny.

Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 112,63 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Vonkajšia omietka predmetu dražby je štuková, klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo hr. 300 mm, obvodové murivo je zateplené polystyrénom hr. 100 mm. Vnútorné priečky sú murované z tehál, v podkroví sú sadrokartónové. Stropné konštrukcie nad I. NP tvoria monolitické železobetónové dosky, nad podkrovím zasa drevené trámové. Schodisko I.NP je kovové. V I.NP sú väznicové sedlové krovy, nachádza sa tu krytina strechy na krove. V I. NP sú plechové pozinkované klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Na I. NP sú fasádne omietky, v podkroví je škrabaný brizolit, omietky sú na báze umelých látok. Vnútorné omietky na I.NP sú vápenné štukové hladené plsťou, v podkroví sú sádrové stierkové (hrubozrné). Dvere na I. NP sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva, v podkroví sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú v predmete dražby plastové. Podlahy sú v obytných miestnostiach laminátové, v ostatných miestnostiach I. NP sú dlažby a podlahy, v podkroví sú keramické dlažby.

V kuchyni na I. NP sa nachádza sporák alebo varná jednotka (štvorhoráková), odsávač pár, nerezové drezové umývadlo a kuchynská linka na báze dreva. V kúpeľni na I. NP je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, v podkroví je plastová rohová vaňa a umývadlo. Nachádza sa tu aj splachovacie WC bez umývadla a nerezové pákové batérie. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia, je tu aj elektrický zásobníkový ohrievač vody. Vnútorný rozvod kanalizácie zabezpečuje plastové potrubie, sú tu aj vnútorné rozvody elektroinštalácie a rozvod zemného plynu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.