Dražba rodinného domu v Dechticiach! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
26.05.2021 09:00
Miesto dražby:
miestnosť 11 na 1. poschodí budovy spol. Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
05.05.2021 13:15
Druhá obhliadka:
20.05.2021 13:15
Najnižšie podanie:
58 300 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
58 300 €
Dražobná zábezpeka:
6 000 €
Okres:
Trnava
Obec:
Dechtice
Katastrálne územie:
Dechtice
Ulica:
Dechtice 177
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trnava, obec Dechtice, katastrálne územie Dechtice, zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 408, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 177 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 404 o výmere 655 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 403/6 o výmere 147 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 404 o výmere 655 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby”).

Opis predmetu dražby

 

Rodinný dom súpisné číslo 177, kat. územie Dechtice

Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území obce Dechtice. Prístup k domu je po miestnych asfaltových komunikáciách. Rodinný dom je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie a podkrovie s možnosťou zhotovenia obytného podkrovia. Dom je napojený na rozvod elektrickej energie, verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1931. Prístavba domu bola daná do užívania v roku 2009. Dom prešiel v rokoch 2007-2009 rekonštrukciou. Boli vymenené okenné konštrukcie, dvere, vnútorné rozvody vody, kanalizácie, elektrorozvody, bola vybudovaná nová kúpeľňa a WC, ktoré je pristavané, nové vykurovanie. Zároveň boli opravené podlahové konštrukcie, v jednej izbe bola položená nová tepelná izolácia, nové vybavenie kuchyne, zhotovené boli aj nové vnútorné omietky, vonkajšie boli opravené, čelná strana rodinného domu bola zateplená s novou povrchovou úpravou, okná na čelnej stene domu boli vymenené.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. NP: kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba a štyri izby.

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 172,48 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu sú kamenné bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy, sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krovy sú väznicové sedlové, manzardové, krytiny strechy na krove sú pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Fasádne omietky pozostávajú zo škrabaného brizolitu, omietky sú na báze umelých látok, a to vápenné a vápenno cementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové hladené plsťou. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane, WC min. do výšky 1 m a kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú plastové so zasklením, okenice a vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria palubovky, dosky, xylolit, dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí odsávač pár, drezové oceľové smaltované umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou a splachovací záchod bez umývadla. Ústredné vykurovanie je teplovodné a zabezpečované radiátormi. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí liatinové a kameninové potrubie.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Sklad a komora

Sklad a komora pri rodinnom dome boli zhotovené a dané do užívania v roku 1931 súčasne s hlavnou stavbou. Základy sú kamenné bez izolácie, murivo je hr. 300 mm. Strecha je pultová so škridlovou krytinou. Podlahu tvorí cementový poter, dvere sú drevené zvlakové. Okno je drevené jednoduché, elektroinštalácia je tu svetelná.

Zastavaná plocha skladu a komory je o výmere 38 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.