3. opakovaná dražba administratívnej budovy a garáží vo Veľkom Krtíši s rozsiahlymi pozemkami! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
30.06.2021 16:15
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
08.06.2021 08:00
Druhá obhliadka:
23.06.2021 08:00
Najnižšie podanie:
224 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
448 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Veľký Krtíš
Obec:
Veľký Krtíš
Katastrálne územie:
Veľký Krtíš
Ulica:
Lučenská 73
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2734, a to konkrétne:

  • administratívna budova so súpisným číslom 403 s prísl., postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 2313/2 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 403 s prísl., postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 2313/3 o výmere 465 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2313/2 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2313/3 o výmere 465 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2313/4 o výmere 1394 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2313/5 o výmere 1469 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

  1. Administratívna budova so súp. č. 403 postavená na parc. č. 2313/2

 

Jedná sa o samostatne stojacu podpivničenú stavbu. Do užívania bola daná v roku 1982. Od roku 2002 bola využívaná ako výrobňa trvanlivého pečiva. V súčasnej dobe budova nie je využívaná.

 

Dispozičné riešenie:

Budova pozostáva z troch nadzemných podlaží a z jedného podzemného podlažia.

 

V PP sa nachádza: schodiskový priestor so schodiskom, chodba, sociálne zariadenia muži, sociálne zariadenie ženy, kotolňa, šatne, skladové priestory a sklad múky. 

Zastavaná plocha PP je 470,45 m2.

 

V 1. NP sa nachádza: vstupná chodba, schodisko,  el. rozvodňa, príprava výroby, výrobňa, sklady cestovín, kuchynka, WC muži, WC ženy, sklad hotových výrobkov a nákladný výťah.

Zastavaná plocha 1. NP je 470,45 m2.

 

V 2. NP sa nachádza: schodisko, chodba, skladové priestory, sklad múky,  kuchynka, WC muži, WC ženy, miestnosť pre upratovačku, sklad hotových výrobkov a nákladný výťah.

Zastavaná plocha 2. NP je 470,45 m2.

 

 

 

V 3. NP sa nachádza: schodisko, chodba, skladové priestory, kancelárie, kuchynka, soc. zariadenie muži, sociálne zariadenie ženy a dve zasadačky.      

Zastavaná plocha 3. NP je 470,45 m2.

 

V  4. NP sa  nachádza: jedna miestnosť prístupná po kovovom rebríku. Miestnosť slúži ako sklad CO.

Zastavaná plocha 4. NP je 41,60 m2.

 

Technické riešenie:

Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. V suteréne je znížená podlaha, v kotolni je pod úrovňou spodnej vody cca 15 cm zaplavená vodou. Zvislé nosné konštrukcie budovy tvorí prefabrikovaná žb. stĺpová konštrukcia - skelet s obvodovými sendvičovými pórobetónovými priečkami a výplňovým murivom z pálenej tehly. Povrchová úprava vonkajších povrchov je zo štukovej omietky s náterom na báze plastu. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, v jednom nadzemnom podlaží sú okná vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vnútri objektu sú murované z pórobetónových tvárnic a pálených tehál. Vodorovné nosné konštrukcie nad všetkými podlažiami sú realizované zo stropných žb. prefabrikovaných panelov. Vertikálna komunikácia v budove je zabezpečená železobetónovými prefabrikovanými schodmi s povrchom nástupníc a podstupníc z podlahoviny PVC a medzi 1. NP a 2. NP aj nákladným výťahom. Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Strecha budovy je plochá, pokrytá fóliou Fatrafol, rekonštruovaná bola v roku 2007 s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi zaústenými do jednotnej dažďovej kanalizácie. Vstupné dvere do budovy sú plastové, vymenené boli v roku 2002. Vnútorné dvere v suteréne sú hladké na báze dreva, v nadzemnom podlaží budovy sú dvere dyhované plné a presklené na báze dreva osadené do kovových zárubní. Podlahy v budove sú s povrchovou úpravou z terazzovej dlažby v skladoch výrobní a v sociálnych zariadeniach. Podlahy kancelárii, zasadačiek, skladov v nadzemných podlažiach sú s podlahovinou PVC na cementových poteroch. V soc. zariadeniach sú podlahy z keramickej dlažby. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Rozvod studenej a teplej vody v celej budove je z oceľového potrubia. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z liatinového potrubia napojená na verejné kanalizáciu. Ohrev TÚV je riešený na každom podlaží elektrickým zásobníkovým ohrievačom. ÚVK v budove je riešené ako ústredné s rozvodmi z oceľového potrubia, plechovými rebrovými radiátormi. Zdrojom tepla sú dva plynové kotle umiestnené v plynovej kotolni v suteréne budovy. Budova je napojená na inžinierske siete ako vodovod a kanalizácia, NN prípojka a plynová prípojka. V kancelárskych priestoroch je klimatizácia. Budova je vybavená a zabezpečená kamerovým systémom.

2.        Garáž so súp. č. 403 postavená na parc. č. 2313/3

Bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1982. Budova garáže bola využívaná na základe rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby č. 2002/00381 zo dňa 13.5.2002 na účel výroby trvanlivého pečiva pre uskladnenie hotových výrobkov a surovín pre výrobu. Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora za prevádzkovou budovou. V roku 2002 bola zrealizovaná rekonštrukcia pre nový účel využitia. V súčasnej dobe garáž nie je využívaná.

 

Dispozičné riešenie:

Garáž je dispozične rozdelená na štyri samostatné boxy, sklad balov, štyri drobné sklady a na manipulačné plochy. Garáž je jednopodlažná nepodpivničená s plochou strechou.

Zastavaná plocha je 460,25 m2.

 

Technické riešenie:

Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí žb. prefabrikovaný skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov. Strešná konštrukcia garáží je vybudovaná zo žb. stropných panelov SPIROLL, z hornej strany s  tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami (oplechovanie atiky, prestupy) z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pálených tehál. Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2002 z minerálnej omietky. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie. Vchod do jednotlivých priestorov garáže je cez výsuvné segmentové vráta s ručným ovládaním. Vnútorné dvere sú plné hladké osadené do kovových zárubní. Podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z gumovej podlahoviny na cementovom potere. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením. Budova je v pôvodnom stave s rekonštrukciou strešnej krytiny, s výmenou garážových vrát a s rekonštrukciou podláh vnútorných priestorov. Exteriér budovy je s povrchovou úpravou z minerálnej omietky.

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

1.        Prístrešok postavený na parc. č. 2313/4 a parc. č. 2313/5

Prístrešok bol vybudovaný v roku 2004. Jedná sa o drobnú jednopodlažnú stavbu. Nosné zvislé konštrukcie sú vybudované z drevených hranolov zrealizovaných bez opláštenia, ktoré sú ukotvené pomocou kovových kotiev do betónových pätiek. Strecha prístrešku je zhotovená z drevených hranolov s plným debnením z dosák pokrytých živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava drevenej konštrukcie prístrešku je  zrealizovaná impregnačným náterom.

Zastavaná plocha prístrešku je 186,03 m2.

2.        Prístrešok postavený na parc. č. 2313/4 

Prístrešok bol vybudovaný v roku 2004. Jedná sa o drobnú jednopodlažnú stavbu využívanú na dočasné uskladnenie paliet a pomocného materiálu. Nosné zvislé konštrukcie sú vybudované z drevených hranolov zrealizovaných bez opláštenia, ktoré sú ukotvené pomocou kovových kotiev do betónových pätiek. Strecha prístrešku je zhotovená z drevených hranolov s plným debnením z dosák pokrytých živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava drevenej konštrukcie prístrešku  je  zrealizovaná impregnačným náterom.

Zastavaná plocha prístrešku je 127,70 m2.

 

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v dobrom stave.