Dražba 2-izbového bytu v obci Bystré, okres Vranov nad Topľou Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
14.05.2019 09:15
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
16.04.2019 13:30
Druhá obhliadka:
07.05.2019 13:30
Najnižšie podanie:
25 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
25 500 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Vranov nad Topľou
Obec:
Bystré
Katastrálne územie:
Bystré
Ulica:
Poštová 2

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. p. bytovky so súp. č. 333, vchod: 0, na ulici Poštová 2 v obci Bystré (ďalej len ako „Dom“), postavenej na pozemku parc. reg. “C“ č. 1119 o výmere 141 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a Pozemku a pozemku parc. reg.“C“ č. 1111/8 o výmere 181 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 4798/28792, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1551, pre okres: Vranov nad Topľou, obec: Bystré, katastrálne územie: Bystré (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt č. 3 na ulici Poštová 333/2, katastrálne územie Bystré

Byt sa nachádza na prvom poschodí v obytnom dome. Obytný dom je súčasťou zástavby obytných domov v obci Bystré. Bol daný do užívania v roku 1975. Obytný dom je podpivničený. Dve nadzemné podlažia sú obytné.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt pozostáva z dvoch obytných miestností, chodby, kúpeľne s WC a kuchyne.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 3 je 48,32 m2 bez plochy balkóna o výmere približne 2 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Obytný dom je tehlový so sedlovou strechou pokrytý pálenou krytinou. Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.