Dražba rodinného domu v Šali Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
10.04.2019 14:30
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
15.03.2019 13:45
Druhá obhliadka:
01.04.2019 13:45
Najnižšie podanie:
69 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
69 600 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Šaľa
Obec:
Šaľa
Katastrálne územie:
Šaľa
Ulica:
Dóžova 52

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti  nachádzajúce sa v okrese: Šaľa, obec: Šaľa, katastrálne územie: Šaľa, zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3107, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1630 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3304/1 o výmere 402 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3304/2 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3304/1 o výmere 402 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3304/2 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3305 o výmere 1425 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 1630, katastrálne územie Šaľa

Rodinný dom sa nachádza mimo obchodného centra mesta, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, s valbovou strechou, bez zabudovaného podkrovia. Rodinný dom je užívaný od roku 1962. Prístavba k rodinnému domu je užívaná od roku 1972. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. V roku 2004 bola vykonaná celková rekonštrukcia.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: tri obytné miestnosti, kúpeľňa so záchodom, kuchyňa, špajza, izba a chodba.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 134,81 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená s priemernou výškou 0,15 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,50 m (nad 40 cm do 50 cm) s kontaktným zateplením. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Valbová strecha je pokrytá azbesto-cementovými šablónmi na latách. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky na báze umelých látok, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú kovovú nosnú konštrukciu. Dvere sú drevené hladké plné alebo presklené dyhované osadené do oceľových zárubní. Okná sú prevažne nové plastové s izolačným dvojsklom, sú opatrené vnútornými kovovými žalúziami. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne veľkoplošné laminátové parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá prevažne keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je vyhotovené ako konvekčné ústredné teplovodné, s článkovými oceľovými radiátormi. Kotol ústredného kúrenia je stacionárny, na zemný plyn. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. V rodinnom dome je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Rozvod studenej a teplej vody je vyhotovený z plastového potrubia. Ohrev teplej vody je zabezpečený z centrálneho zdroja, ktorým je prietokový plynový ohrievač vody, umiestnený v miestnosti kúpeľne. Kanalizácia vedúca do kanalizačné systému mesta je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák s elektrickou rúrou, oceľový nerezový drez, kuchynská linka na báze dreva rozvinutej šírky 1,20 m. Vnútorné vybavenie kúpeľne tvorí samostatná sprcha a jedno umývadlo. Záchod je splachovací, umiestnený v kúpeľni. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne a v kuchyni. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením. 

 

2. Garáž bez súpisného čísla postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3304/2 , katastrálne územie Šaľa

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, s plochou strechou. Je užívaná od roku 1972. Na garáži bola počas jej užívania vykonávaná potrebná údržba.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: jedna neobytná miestnosť.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 20,79 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy garáže tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,30 m. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Plochá strecha je s krytinou z privarovaných asfaltovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu.  Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Garážové vráta sú drevené otváravé, okná sú prevažne drevené s jednovrstvým zasklením. Podlaha v miestnosti je s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Letná kuchyňa postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3304/1, katastrálne územie Šaľa

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, so sedlovou strechou. Bola daná do užívania v roku 1962.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: dve neobytné miestnosti letnej kuchyne a skladu.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 19,82 m2.

 

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená s priemernou výškou 0,25 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,30 m (nad 10 cm do 30 cm). Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Sedlová strecha je pokrytá cementovými drážkovkami. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenné-štukové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere sú drevené rámové. Okná sú drevené von a dnu otváravé. Podlahy v miestnostiach sú prevažne s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. 

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.