Dražba rodinného domu v Bracovciach, len 17km od Michaloviec! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
07.03.2019 13:00
Miesto dražby:
Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
13.02.2019 15:30
Druhá obhliadka:
27.02.2019 15:30
Najnižšie podanie:
13 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
13 900 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Bracovce
Katastrálne územie:
Bracovce
Ulica:
Bracovce 150

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Bracovce, katastrálne územie: Bracovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 25, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 150 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely reg. „C“ č. 1106/6 o výmere 500 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely reg. „C“ č. 1106/6 o výmere 500 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely reg. „C“ č. 1106/38 o výmere 2638 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely reg. „C“ č. 1106/147 o výmere 63 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 150, katastrálne územie Bracovce, obec Bracovce

Predmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov. Ide o samostatne stojaci, prízemný rodinný dom (v jeho zadnej časti sa nachádza podzemná pivnica, ktorej svetlá výška nedosahuje 1,6 m, preto nie je považovaná za podzemné podlažie, ale za podzemnú pivnicu). Dom v súčasnosti nie je využívaný na rodinné bývanie, ani udržiavaný. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1961 a v roku 2008 bol rodinný dom rekonštruovaný. Pri rekonštrukcii bola vybudovaná nová kúpeľňa, kuchyňa, boli vymenené okná v prednej časti domu, osadené nové podlahy, ako aj realizované ústredné kúrenie rodinného domu. Orientácia obytných miestností je na západ a juh. Predmet dražby je napojený na miestny rozvod vody a plynu. Odkanalizovaný je do žumpy. Popri rodinnom dome vedie chodník z monolitického betónu hr. 100 mm. Do užívania bol daný v roku 1961.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP: kuchyňa, kúpeľňa, chodba, tri izby a komora (s vchodom zo zadnej časti predmetu dražby).

Zastavaná plocha 1.NP je 140,4 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Založenie rodinného domu je na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z hlinených a pálených tehál hr. 550 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 250 mm. Stropné konštrukcie nad 1. NP sú drevené trámové, s podbitím na rákos, v jednej izbe s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová, s krytinou z AZC šablón na latách. Klampiarske konštrukcie na rodinnom dome chýbajú. Z dvoch strán je rodinný dom zateplený bez vonkajšej omietky. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, stien - maľby, v sociálnom zariadení a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné, okná sú drevené dvojité, čiastočne plastové, s vnútornými predokennými žalúziami. Dvere sú drevené, osadené v obložkových zárubniach. Podlahy v rodinnom dome sú v obytných miestnostiach plávajúce, v kúpeľni sú keramické dlažby. Obvodové murivo  podzemnej pivnice je z lomového kameňa, strop je rovný monolitický. Do užívania bola daná v roku 1961.

V kúpeľni sa nachádza vaňa, WC a umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linka je na báze dreva bez elektrospotrebičov a bez drezu. V rodinnom dome je kúrenie zabezpečené plynovým kotlom umiestneným v podzemnej pivnici, ktorý je pravdepodobne nefunkčný. Radiátory sú panelové. Ohrev pitnej vody bol zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody umiestneným v kúpeľni. Vlastník predmetu dražby začal realizovať k rodinnému domu prístavbu, ktorá pozostáva z poškodeného obvodového muriva.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukcie.