Pripravujeme dražbu RD v Nitrianskych Hrnčiarovciach Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nitra
Obec:
Nitrianske Hrnčiarovce
Katastrálne územie:
Nitrianske Hrnčiarovce
Ulica:
Jelenecká 236

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitrianske Hrnčiarovce, katastrálne územie Nitrianske Hrnčiarovce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2257, a to konkrétne

  • rodinný dom so súpisným číslom 210 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 498/2 o výmere 607 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 498/1 o výmere 918 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 498/2 o výmere 607 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.