Pripravujeme dražbu bytu na ul. Adyho 32 v Lučenci Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Lučenec
Katastrálne územie:
Lučenec
Ulica:
Adyho 32

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 56 nachádzajúci sa na 8. p. bytového domu so súpisným číslom 2969, vchod: 32 na ulici Adyho 32 v Lučenci (ďalej len ako „Dom“) postaveného na parcele registra „C“  č. 1454/111 o výmere 976 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele 1454/111 je evidovaný na liste vlastníctva č. 9209), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 655/49600, tak ako je zapísaný v evidencií Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8685, okres Lučenec, obec Lučenec, katastrálne územie Lučenec.