Pripravíme dražbu rodinného domu v Tešedíkove po dohode so záujemcom za mimoriadnu cenu!. Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
27 200 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
54 400 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Šaľa
Obec:
Tešedíkovo
Katastrálne územie:
Tešedíkovo
Ulica:
11 11

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Šaľa, obec Tešedíkovo, katastrálne územie Tešedíkovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1479, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 11 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1507/2 o výmere 733 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1507/1 o výmere 631 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1507/2 o výmere 733 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 11, k.ú. Tešedíkovo.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Tešedíkovo, na okraji obce na ulici, ktorá je napojená na miestnu cestnú sieť a na cestný ťah do Šale a Galanty. Dom je prístupný po spevnenej komunikácii z jednej z hlavných asfaltových ciest a má možnosť napojenia na inžinierske siete - rozvod NN, miestny rozvod vody a miestny rozvod zemného plynu a verejnej kanalizácie. Dom bol daný do užívania v roku 1964.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

I. NP pozostáva z predsiene, verandy, 3 izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, komory a skladu. Jedna obytná miestnosť je nepriamo vetrateľná a prirodzene osvetlená iba cez verandu.

Zastavaná plocha I. NP je 143,46 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

„Výstavba rodinného domu bola uskutočnená a dom je obývaný podľa potvrdenia Obecného úradu Tešedíkovo od roku 1964. V roku 2008 -2009 bola vykonaná modernizácia spojená predovšetkým s výmenou okien a dverí za plastové, výmenou podláh, dlažieb a interiéru, ako aj napojením na verejnú kanalizačnú sieť.

Rodinný dom je prízemná samostatne stojaca stavba - pôdorysu v tvare L,  bez podpivničenia s vchodom z bočnej časti cez nové plastové vonkajšie dvere do chodby, z ktorej je prístup do ostatných miestností domu. Dom má sedlovú strechu. Dom je postavený na betónových pásových základoch so zvislou a vodorovnou izoláciou. Strecha domu je pokrytá krytinou z pálených jednodrážkových škridiel. Krov je                   z drevených trámov sedlovej konštrukcie, do ulice s valbou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - úplné strechy.

Nosné murivo nadzemného podlažia je murované z tehál a tvárnic hr. 45 cm. Strop nad  podlažím je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké a štukové. Vonkajšie omietky sú brizolitové, bez obkladov parapetov. Okná sú nové plastové, okrem verandy, kde je jednoduché drevené okno. Dvere sú drevené hladké, vstupné dvere sú plastové. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, v ostatných miestnostiach príslušenstva domu prevažuje keramická dlažba. V komore pod schodmi na povalu je cementový poter. V poslednej miestnosti vzadu je zatiaľ iba udusená zem. Vykurovanie je lokálne, vykurovacie telesá tvoria plynové kachle, teplá voda je z boilera.

Kúpeľňa je vybavená keramickým umývadlom a sprchovým kútom, steny majú keramický obklad, hygienické zariadenia majú pákové batérie. V kúpeľni je osadená aj WC misa so zadnou nádržkou. Kuchyňa je vybavená štandardnou kuchynskou linkou s nerezovým drezom a pákovou batériou a plynovou štvorhorákovou varnou doskou bez rúry na pečenie a bez digestora.

V dome je vybudovaný vnútorný rozvod studenej a teplej vody, rozvod zemného plynu, svetelná i motorická elektroinštalácia s poistkovými automatmi.

V dome boli vykonané rekonštrukčné práce: nová elektroinštalácia, rozvody vody, kanalizácie, rozvody plynu, plávajúce podlahy v izbách, keramické dlažby, nové vybavenie kúpeľne a WC, dlažba a obklad. V kuchyni je nová kuchynská linka bez zabudovaných spotrebičov.

 

Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä:

Šopa na parc. CKN č. 1507/2, k.ú. Tešedíkovo.

 „Drobná stavba je postavená ako prístavba za rodinným domom. Je postavená z tehál hr. 30 cm na betónových pásových základoch bez vodorovnej izolácie. Strop tvoriaci aj strešnú konštrukciu je drevený trámčekový pokrytý azbestocementovými vlnitými doskami. Omietky vnútorné ani vonkajšie nie sú, dvere ani vráta nie sú, okno je sklobetónové. Podlahu tvorí udusená zemina. Elektroinštalácia je svetelná.“

Šopa bola daná do užívania v roku 1964.

 Zastavaná plocha je 22,83 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 2/2010, vypracovaného Ing. Ivanom Pukanom a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.