Pripravíme opakovanú dražbu rodinného domu v Trebišove - kamenárstvo po dohode so záujemcom Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
salónik RONDO CLUB, na 2. posch. hotela: Boutique Hotel MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice.
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
56 000 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
74 600 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Trebišov
Katastrálne územie:
Trebišov
Ulica:
M. R. Štefánika 342

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec Trebišov, katastrálne územie Trebišov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 903, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 713 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1837 o výmere 515 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1834/2 o výmere 313 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1837 o výmere 515 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1838/1 o výmere 436 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1838/2 o výmere 81 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 713 na parcele. CKN č. 1837, katastrálne územie Trebišov.

Rodinný dom – kamenárstvo je samostatne stojaca nepodpivničená stavba. Na liste vlastníctva č. 903 je na p. č. 1837 stavba zapísaná ako rodinný dom súpisné číslo 713, v čase znaleckej obhliadky však slúžila ako predajňa so sociálnym zariadením kamenárstva, pričom znalcovi nebolo predložené rozhodnutie o zmene účelu užívania, ani uvedená zmena nebola zaznamenaná v liste vlastníctva. Stavba je v súčasnosti využívaná ako predajňa k prevádzke kamenárstva, skladové hospodárstvo a časť tiež tvoria sociálne zariadenia. Dom bol podľa potvrdenia Mestského úradu Trebišov č. j. 64/02 zo dňa 12.02.2004 daný do užívania v roku 1938. V roku 1994 bola k domu, ktorý bol v tom čase užívaný ako veľkosklad potravín, realizovaná prístavba, kde sa nachádzajú sociálne zariadenia a zároveň bola do domu zavedená voda a bol odkanalizovaný, aj plynofikovaný. Dom je napojený na mestský rozvod elektriny, vody, kanalizácie a plynu. 

Dispozičné riešenie:

Dom je prízemný, nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie.

V I. NP sa nachádza: predajňa, kancelária, šatňa, sprcha, WC a sklady.

Zastavaná plocha I. NP je 175,36 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Založenie domu  - na základových pásoch s vodorovnou izoláciou.

Zvislé nosné konštrukcie - murované z kameňa a plných pálených tehál hr. 700 mm.

Vnútorné priečky - murované z tehál plných pálených hr. 300 mm.

Stropná konštrukcia - drevená trámová s viditeľnými trámami. 

Strecha - sedlová s plechovou krytinou na latách, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody.

Vonkajšie úpravy - hladká omietka, v prednej časti zateplenie obvodovej steny so štrukturovanou  omietkou.

Vnútorné úpravy povrchov  - vápenné omietky stropov, stien - maľby, v sociálnych zariadeniach a okolo kuchynskej linky keramické obklady stien.

Zariaďovacie predmety - štandardné, batérie pákové.

Okná - čiastočne drevené dvojité, v prednej časti plastové.

Dvere - drevené v obložkových zárubniach, vstupné dvere v prednej časti sú plastové.

Podlahy - v predajni a soc. zariadeniach  keramické dlažby, v ostatných častiach je PVC podlaha a  cementový poter.

Dom v súčasnosti nie je vykurovaný. Plynová prípojka je privedená, ale nie je zrealizovaný vnútorný rozvod plynu. Dom je v jednej časti  značne zamokrený.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia, v zadnej časti je však zamokrený.