Opakovaná dražba rodinného domu v Handlovej!!! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
02.04.2019 12:00
Miesto dražby:
salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
06.03.2019 11:30
Druhá obhliadka:
28.03.2019 11:30
Najnižšie podanie:
21 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
29 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Prievidza
Obec:
Handlová
Katastrálne územie:
Handlová
Ulica:
Mlynská 9

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Handlová, katastrálne územie: Handlová, zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 232, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 627 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 336 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 336 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 627, katastrálne územie Handlová

Rodinný dom sa nachádza v okrajovej časti centra mesta. Ide o samostatne stojaci nepodpivničený rodinný dom obdĺžnikového pôdorysu, ktorý obsahuje dva byty s tromi izbami vo dvoch nadzemných podlažiach. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1920, pričom prístavba k rodinnému domu bola daná do užívania v roku 1975.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, kúpeľňa s WC, izba, kuchyňa, komora, schodiskový priestor a kotolňa so skladmi.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 115,37 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: schodiskový priestor, kúpeľňa s WC, kuchyňa a 2x izba.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 88,70 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú pásové, kamenné, z pieskovca, skladobnej šírky do 80 cm s vodorovnou hydroizoláciou. Murivo v 1. NP a 2. NP je murované prevažne z lomového kameňa v skladobnej hrúbke 70 cm. Vnútorné priečky oboch podlaží sú z plných pálených tehál, hrúbky 10 cm a 15 cm. Stropy nad podlažiami sú drevené, trámové s rovným podhľadom. Rodinný dom má drevený sedlový krov s využitím povale. Strešná krytina pozostáva z azbestocementových šablón na plnom drevenom debnení. Klampiarske konštrukcie strešnej konštrukcie, žľaby, zvody a prieniky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie parapety okenných konštrukcií sú z hliníkového, poplastovaného plechu. Fasádne omietky nadzemných podlaží sú vápenné štukové, bez vonkajších obkladov. Schody vedúce na 2. NP sú železobetónové s cementovým poterom. Vnútorné dvere na oboch podlažiach sú drevené, hladké, prevažne plné. Okná na oboch podlažiach sú plastové s izolačným dvojsklom, vybavené vnútornými hliníkovými žalúziami. Podlahy obytných miestností v 1. NP a 2. NP sú veľkoplošné, laminátové, plávajúce. Podlahy ostatných miestností v 1. NP a 2. NP sú prevažne z lepených povlakov PVC. Vykurovanie na oboch podlažiach je riešené ako ústredné s osadenými oceľovými, panelovými radiátormi. Elektroinštalácia v oboch podlažiach je svetelná, ukončená ističmi v rozvádzači na 1. NP. Do rodinného domu je privedená studená voda z verejného radu. Na 1. NP a 2. NP je rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia. V rodinnom dome nie je inštalovaný rozvod zemného plynu. Kanalizácia z kameninového potrubia, vedená z kuchyne a kúpeľne s WC na 1. NP a 2. NP je odvedená do verejnej kanalizácie. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač (200 l), osadený na 1. NP v kotolni. Zdrojom ústredného kúrenia je kotol na pevné palivo, osadený na 1. NP v kotolni. V kuchyni na 1. NP sa nachádza 1 plynový sporák na PB, 1 drezové nerezové umývadlo a 1 kuchynská linka, r. š. 2,20 m. V kuchyni na 2. NP sa nachádza 1 plynový sporák na PB, l drezové smaltované umývadlo a l kuchynská linka, r. š. 1,80 m. Zo zariaďovacích predmetov sa na 1. NP nachádza 1 liatinová vaňa, 1 umývadlo, 3 bežné batérie a 1 splachovací záchod bez umývadla. Na 2. NP sa nachádza 1 samostatná sprcha, l umývadlo, 3 bežné batérie a 1 splachovací záchod bez umývadla. V kúpeľniach na oboch podlažiach sú lepené keramické obklady 15/15 cm do výšky 1,35 m nad podlahou. Vaňa a sprcha sú obložené keramickým obkladom 15/15 cm. Vnútorné keramické obklady 15/15 cm sa nachádzajú v kuchyni na 1. NP do výšky 1,35 m. Ostatné vnútorné vybavenie a konštrukcia sa v rodinnom dome nenachádzajú.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.