Pripravujeme dražbu bytu v Žarnovici! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Žarnovica
Obec:
Žarnovica
Katastrálne územie:
Žarnovica
Ulica:
Fraňa Kráľa 3

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 19 nachádzajúci sa na 2. p. polyfunkčného bytového domu, so súpisným číslom 883, vchod: 3, na ul. Fraňa Kráľa (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“  č. 5/2 o výmere 462 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a Pozemku o veľkosti 3920/230912, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Žarnovica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3642, okres Žarnovica, obec Žarnovica, katastrálne územie Žarnovica.