Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v obci Chľaba, okres Nové Zámky! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
5 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
11 100 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Chľaba
Katastrálne územie:
Chľaba
Ulica:
Chľaba 78

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Chľaba, katastrálne územie: Chľaba, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 73, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 78 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 210/2 o výmere 106 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 210/1 o výmere 257 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 210/2 o výmere 106 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 78, katastrálne územie Chľaba

Rodinný dom sa nachádza v obytnej časti obce. Je prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridla. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1935, prístavba verandy bola daná do užívania v roku 1964. Je napojený na elektrickú inštaláciu,  vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu, s možnosťou napojenia na plynovod.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: veranda, predsieň, dve izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC, schodisko na povalu.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 77,58 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy rodinného domu sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má murované obvodové nosné steny prevažne z kameňa v skladobnej hrúbke do 60 cm. Prízemie má drevené trámové stropy s podhľadom. Fasáda je vápennocementová,   vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná sú drevené dvojité, okenice sú drevené, chodba má jednoduché drevené okná. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach doskové, ostatné podlahy sú prevažne z cementového poteru. Vykurovanie je zabezpečené pieckou na tuhé palivo. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, sporák na propanbután s digestorom a osadený je smaltovaný drez. V kúpeľni je sprchovací kút, smaltované umývadlo a osadený je bojler na teplú vodu. Výtokové armatúry sú nerezové jednoduché, záchod je splachovací.  

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Letná kuchyňa na parc. č. 210/2

Je prízemná podpivničená, bez možnosti využitia podkrovia. Bola daná do užívania v roku 1935.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 18,71 m2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 18,71 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Letná kuchyňa je murovaná z nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Strecha je sedlová z drevených trámov s krytinou z pálenej škridle. Stropy sú drevené trámčekové s podhľadom, v suteréne je železobetónový strop aj steny. Vonkajšie a vnútorné omietky sú vápennocementové, podlaha je betónová. Dvere sú drevené. Okná sú dvojité, v suteréne sú jednoduché. Elektrická inštalácia je svetelná. Osadený je rozvod studenej a teplej vody, umývadlo s batériou. Nosné murivo je bez izolácie, základy sú betónové a kamenné. Osadená je piecka na tuhé palivo.

 

2. Prístrešok na parc. č. 210/2

Bol daný do užívania v roku 1964. Má betónový základ, murivo je tehlové, krov je pultový s krytinou z AZC vlnoviek. Omietky sú hrubé vápenné. Dvere sú latové, podlaha je betónová.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 8,69 m2.

 

3. Sklad na parc. č. 210/2

Bol daný do užívania v roku 1975. Má betónový základ, murivo je tehlové, krov je pultový s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Omietky sú hrubé vápenné. Dvere sú latové, podlaha je betónová.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 13,62 m2.

 

4. Sklad na parc. č. 210/1

Bol daný do užívania v roku 1935. Má betónový základ, murivo je kamenné, krov je sedlový hambálkový s krytinou z pálenej škridle. Omietky sú hrubé vápenné. Dvere sú latové, podlaha je betónová.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 13,62 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.