2. opakovaná dražba rodinného domu vo Veľkom Lapáši! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
26.05.2021 13:30
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1. poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
10.05.2021 11:30
Druhá obhliadka:
21.05.2021 08:45
Najnižšie podanie:
49 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
98 000 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Nitra
Obec:
Veľký Lapáš
Katastrálne územie:
Veľký Lapáš
Ulica:
Veľký Lapáš 453 a 454
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Veľký Lapáš, katastrálne územie: Veľký Lapáš, zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1485, a to konkrétne:

 • dom so súpisným číslom 453 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 119/8 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 119/17 o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • rodinný dom so súpisným číslom 454 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 118/2 o výmere 76 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 117/1 o výmere 141 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 117/2 o výmere 33 m2, druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 117/3 o výmere 64 m2, druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 117/4 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 117/5 o výmere 13 m2, druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 117/6 o výmere 21 m2, druh pozemku: záhrada,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 118/1 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 118/2 o výmere 76 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 119/7 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 119/8 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 119/11 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 119/16 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 119/17 o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 330/1 o výmere 100 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 330/5 o výmere 141 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 330/9 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 453/6 o výmere 663 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 453/32 o výmere 649 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 454, na parcele č. 118/2, k. ú. Veľký Lapáš

Je súčasťou dvojdomu bez podpivničenia s vytvoreným prízemím. Do užívania bol daný v roku 1964. Počas životnosti v posledných rokoch bola urobená väčšia rekonštrukcia spojená s jeho modernizáciou.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: veranda, jedna izba, kuchyňa a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 76,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Obvodová konštrukcia je murovaná z tehál hr. 40 až 50 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú na báze umelých látok. Dom je zateplený. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je väznicový sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Dvere sú rámové, okná sú drevené dvojité s doskovým ostením. Podlahy sú doskové a betónové s poterom a keramické dlažby. Rozvod vody je z plastového potrubia studenej a teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Kanalizácia z PVC rúr je vedená do žumpy. Zdrojom vykurovania sú plynové kachle. V kuchyni je linka na báze dreva a smaltované umývadlo. V kúpeľni je sprchový kút a umývadlo, batérie sú páková so sprchou, páková a obyčajná. Keramický obklad je v kuchyni a kúpeľni. Rozvádzač je s ističmi.

 

2. Rodinný dom súpisné číslo 453, na parcele č. 119/17 a na parcele č. 119/8, k. ú. Veľký Lapáš

Je súčasťou dvojdomu bez podpivničenia s vytvoreným prízemím. Do užívania bol daný v roku 1964. Počas životnosti v posledných rokoch bola urobená väčšia rekonštrukcia spojená s jeho modernizáciou.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a dve komory.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 103,86 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Obvodová konštrukcia je murovaná z tehál hr. 40 až 50 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú na báze umelých látok. Dom je zateplený. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je väznicový sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Dvere sú rámové, okná sú plastové. Podlahy sú doskové a betónové s poterom a keramické dlažby. Rozvod vody je z plastového potrubia studenej a teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná. Kanalizácia z PVC rúr je vedená do žumpy. Zdrojom vykurovania sú plynové kachle. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody a prietokový plynový ohrievač. V kuchyni je linka na báze dreva a nerezový drez a plynový sporák. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo, batérie sú páková so sprchou a 2 pákové. Keramický obklad je v kuchyni, kúpeľni a ako obklad vane. Rozvádzač je s ističmi.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.