2. opakovaná dražba rodinného domu v Miloslavove s rozsiahlymi pozemkami!!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
30.10.2019 10:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
14.10.2019 11:30
Druhá obhliadka:
23.10.2019 11:30
Najnižšie podanie:
162 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
216 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
Okres:
Senec
Obec:
Miloslavov
Katastrálne územie:
Miloslavov
Ulica:
Nová 340

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Miloslavov, katastrálne územie: Miloslavov, zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1142, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 340 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 270/9 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • jazdecká hala so súpisným číslom 1169 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 270/18 o výmere 667 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 270/10 o výmere 229 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 270/7 o výmere 779 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 270/9 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 270/10 o výmere 229 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 270/16 o výmere 164 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 270/18 o výmere 667 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súpisným číslom 340, katastrálne územie Miloslavov

Predmet dražby je prístupný po verejnej spevnenej komunikácii. Je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrovod. Rodinný dom je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2008, v roku 2011 bola pristavaná drevená prístavba. Predmet dražby sa nachádza v miestnej časti Miloslavova - Alžbetin Dvor, vzdialenej asi 24 km juhovýchodne od historického centra Bratislavy. V lokalite sa nachádzajú stavby na individuálne bývanie alebo na rekreáciu, základná občianska vybavenosť‐ základné obchody a služby, pošta, základná škola, materská škola, knižnica, futbalové ihrisko.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

I. nadzemné podlažie (pôvodnej časti aj prístavby) tvorí: zádverie, kuchyňa, práčovňa, sklad, obývacia izba, 2 izby a 2 kúpeľne.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 178,09 m2.

 

Podkrovie tvorí: 3 izby a kúpeľňa.

Zastavaná plocha podkrovia je 72,99 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je založený na základových pásoch z prostého betónu. Obvodové konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic hr. 30cm so zateplením, v prístavbe sú drevené priečky z poróbetónových tvárnic na prízemí, sadrokartónové sú v podkroví. Stropy sú keramické na prízemí, v podkroví majú vyhotovený sadrokartónový podhľad. V prístavbe je drevený strop s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová s krytinou z betónovej škridly, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného a hliníkového plechu. Schody na poschodie sú z tvrdého dreva s podstupnicami. Vnútorné povrchy tvoria prevažne tapety, v hygienických zariadeniach a v mieste kuchynskej linky je vyhotovený keramický obklad stien. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok. Podlahy sú z veľkoplošných drevených parkiet, v hygienických zariadeniach, v zasklenej terase a v chodbe je

keramická dlažba. Dvere sú drevené, z masívu, osadené do drevených zárubní. Vchodové dvere do domu sú plastové. Okná sú plastové. Vykurovanie je ústredné teplovodné a na prízemí podlahové. Zdrojom vykurovania je elektrický kotol a krb s vyhrievacou vložkou v obývacej izbe na prízemí. Ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom. V dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie. Elektroinštalácia je svetelná, na prízemí aj motorická s automatickým istením. Zariaďovacie predmety v kúpeľni sú sprchový kút, WC so zabudovanou splachovacou nádržkou, keramické umývadlo. V podkroví je v kúpeľni plastová vaňa obložená keramickým obkladom a WC so splachovacou nádržkou kombi. Rodinný dom je zabezpečený bleskozvodom.

 

2. Jazdecká hala so súpisným číslom 1169, katastrálne územie Miloslavov

Jazdecká hala je určená pre výcvik koní. Nosná konštrukcia je tvorená kovovými stĺpmi. Oplechovanie haly je zabezpečené vlnitým plechom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickým istením. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Jazdecká hala bola daná do užívania v roku 2008.

Zastavaná plocha jazdeckej haly je 665,35 m2.

 

3. Hospodárska budova bez súpisného čísla, katastrálne územie Miloslavov

Hospodárka budova je určená na chov koní. Základy tvoria betónové pásy. Nosná konštrukcia je z betónových monolitických stien s dreveným obkladom z vonkajšej aj vnútornej strany. Podhľad je z drevených lisovaných dosiek. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. V objekte je rozvod studenej vody. Na WC sa nachádza WC so splachovacou nádržkou kombi a keramické umývadlo. Jedna miestnosť bola využívaná ako telocvičňa. Okno je oceľové. Dvere sú drevené, osadené do oceľových zárubní. Podlahy sú prevažne s povrchom z keramickej dlažby. Strecha je sedlová s krytinou z keramickej škridly. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 2008.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 224,29 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.