Pripravujeme dražbu rodinného domu v Krupine Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Krupina
Obec:
Krupina
Katastrálne územie:
Krupina
Ulica:
Nad Mestom 2

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Krupina, obec: Krupina, katastrálne územie: Krupina, zapísané v evidencii Okresného úradu Krupina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2251, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1131 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 7173 o výmere 840 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 7173 o výmere 840 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 7174 o výmere 6277 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 7179/1 o výmere 178 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).