Dražba rodinného domu v Krupine Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.10.2020 16:45
Miesto dražby:
eventova miestnosť na prízemí, 365.labb, Lazovná 5, 974 01 Banská Bystrica
Prvá obhliadka:
09.10.2020 11:15
Druhá obhliadka:
26.10.2020 13:00
Najnižšie podanie:
56 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
56 200 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Krupina
Obec:
Krupina
Katastrálne územie:
Krupina
Ulica:
Nad Mestom 2

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Krupina, obec: Krupina, katastrálne územie: Krupina, zapísané v evidencii Okresného úradu Krupina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2251, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1131 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 7173 o výmere 840 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 7173 o výmere 840 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 7174 o výmere 6277 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 7179/1 o výmere 178 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 1131, postavený na par. č. 7173 v kat. území Krupina

Ide o samostatne stojaci čiastočne podpivničený rodinný dom s jednou bytovou jednotkou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1950 a prístavba v roku 1962. V rodinnom dome boli realizované malé stavebné úpravy.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.PP sa nachádza pivnica.

Zastavaná plocha 1. PP sa predpokladá o výmere 19,2 m2.

V 1.NP sa nachádzajú tri izby, kuchyňa, WC, kúpeľňa a komora.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá o výmere 198,39 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Založenie rodinného domu je na kamenných základoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú kamenné hr. nad 600 mm. Vnútorné priečky sú tehlové. Stropné konštrukcie nad I.PP sú železobetónové, nad I. NP sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s pálenou jednoduchou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy povrchov tvorí brizolitová omietka. Vnútorné úpravy povrchov tvoria hladké omietky stien – maľby. Zariaďovacie predmety sú štandardné, batérie sú pákové. Okná sú čiastočne drevené dvojité, čiastočne plastové. Dvere sú biele v oceľových zárubniach. Podlahy sú z PVC. V kúpeľni sa nachádza vaňa. WC je samostatné. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva s nerezovým dvojdrezom. Sporák je plynový. Kúrenie rodinného domu je zabezpečené kotlom na tuhé palivo. Pitná voda je ohrievaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Vedľajšia stavba postavená na parc. č. 7173 v kat. území Krupina

Pozostáva z letnej kuchyne, komory, udiarne, jednej miestnosti a dielne. Do užívania bola daná v roku 1962.

Zastavaná plocha vedľajšej stavby sa predpokladá o výmere 51 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.