Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v obci Malčice, okres Michalovce! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
23 100 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
30 700 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Malčice
Katastrálne územie:
Malčice
Ulica:
Malčice 261

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Malčice, katastrálne územie: Malčice, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 103, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 261 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 446/3 o výmere 736 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 446/1 o výmere 2382 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 446/3 o výmere 736 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 446/6 o výmere 565 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 446/7 o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 261 s príslušenstvom, postavený na par. č. 446/3 v kat. území Malčice

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom postavený v rovinatom teréne. Predpokladá sa, že predmet dražby bol postavený v roku 1950 a v roku 1980 k nemu bola realizovaná prístavba. Predmet dražby je v prednej časti dvojpodlažný, čiastočne podpivničený, v zadnej časti je prízemný. Predmet dražby má manzardovú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová. Okná sú drevené, dvojité s vonkajšími plastovými roletami.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.PP sa nachádza pivnica.

V 1.NP sa nachádza závetrie, chodba, schodisko, obývacia izba,  kuchyňa, kúpeľňa a WC, komora, kotolňa.

V 2.NP sa nachádza schodisko a tri izby.

 

Zastavaná plocha 1. PP  (1950) sa predpokladá o výmere 17,88 m2.

 

Zastavaná plocha 1. NP (1950) sa predpokladá o výmere 57,20 m2.

Zastavaná plocha 1. NP (1980) sa predpokladá o výmere 80,77 m2.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá celkovo o výmere 137,97 m2.

 

Zastavaná plocha 2. NP (1950) sa predpokladá o výmere 68,18 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy predmetu dražby tvoria základové betónové pásy prekladané kamenivom s vodorovnou izoláciou, obvodové steny pivnice sú z prostého betónu prekladaného kamenivom, obvodové steny predmetu dražby v prednej časti sú z pálených tehál o hrúbke 40 cm, zadná, pôvodná, časť je zo škvarobetónových kvádrov a kameňa o hrúbke 50 cm, stropy nad suterénom a prízemím sú železobetónové s rovným podhľadom omietnuté, strop nad poschodím je drevený podbitý doskami, trstinou a omietnutý vápennou omietkou. Krov nad predmetom dražby je drevený sedlový manzardový, krytina je z pozinkovaného plechu upevneného na latách, strecha je opatrená úplnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Sokel predmetu dražby je betónový obkladaný keramickými kabrincami do výšky 900 mm, vonkajšie fasádne omietky na predmete dražby  sú vápenné brizolitové, od suseda zo severnej strany je omietka vápenná hrubá. Podlahy v 1.NP a 2.NP v obytných miestnostiach sú z dosák paluboviek a drevených parkiet, v zádverí, na chodbách a v kúpeľni je keramická dlažba, v zadnej kuchyni je PVC podlahovina, podlaha v pivnici je hrubá a betónová. Dvere v celom predmete dražby sú prevažne drevené hladké, alebo presklenné osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere do predmetu dražby sú drevené latové, okná v celom predmete dražby sú dvojité drevené s doskovým ostením opatrené z vonkajšej strany plastovými roletami, okno v suteréne je jednoduché a drevené. Predmet dražby je vybavený rozvodmi elektroinštalácie, v pivnici je svetelná a  motorická na prízemí a na poschodí je svetelná a zásuvková elektroinštalácia. Na prízemí sú zrealizované rozvody studenej a teplej vody, kde TÚV je pripravovaná v zásobníkovom elektrickom ohrievači o objeme 160 l, ktorý sa nachádza v kúpeľni na prízemí. Rozvod studenej vody je zabezpečený domácou vodárňou, ktorá sa nachádza v pivnici pri schodisku. V kuchyni na prízemí sa nachádza len kuchynská linka s nerezovým umývacím drezom a vodovodnou batériou, plynový šporák je demontovaný, keramický obklad steny je zrealizovaný pri sporáku a pri linke. V kúpeľni na prízemí sa nachádza liatinová vaňa s obyčajnou vodovodnou sprchovou batériou, keramické umývadlo s vodovodnou batériou a splachovací záchod. V kúpeľni je keramická dlažba podlahy a obklad stien realizovaný do výšky 1,34 m. Vykurovanie predmetu dražby  je riešené kotlom PKM 25 na zemný plyn, ktorý sa nachádza v kotolni za predmetom dražby, rozvodmi ústredného kúrenia z oceľových rúr a s panelovými oceľovými radiátormi. Vnútorné schody s výstupom až do povaly sú železobetónové povrchovo upravené cementovým hladeným poterom.  K predmetu dražby prislúcha kopaná studňa o hĺbke 12 m a priemere 900 mm. Studňa je z betónových skruží a bola daná do užívania v roku 1950. Kanalizačná prípojka ústi do betónovej monolitickej žumpy o objeme 10,30 m3. Žumpa bola daná do užívania v roku 1988.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  • Garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 446/3 v kat. území Malčice.

Garáž je postavená ako prístavba k predmetu dražby a nachádza sa za predmetom dražby. Garáž je postavená na základových betónových a kamenných pásoch, obvodové steny sú murované zo škvarobetónových tvárnic a plnej tehly o hrúbke do 40 cm, strop nad prízemím je železobetónový s rovným podhľadom, krov je drevený sedlový s krytinou z pálenej škridle, ktorá je upevnená na drevených latách s úplnými klampiarskymi konštrukciami - žľaby a zvody. Vonkajšie fasádne omietky z dvora sú striekaný brizolit, od suseda sú vápenné hrubé, vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlaha je betónová hladká, vstupné vráta sú z oceľových profilov a plechu, okná nie sú zrealizované. V garáži sú zrealizované rozvody svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, iné rozvody ani vybavenia tu nie sú zrealizované. Garáž bola daná do užívania v roku 1950

 

Zastavaná plocha garáže sa predpokladá o výmere 29,66 m2.

 

  • Letná kuchyňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 446/7 v kat. území Malčice.

Letná kuchyňa bola daná do užívania v roku 1980. Letná kuchyňa sa nachádza vedľa predmetu dražby ako samostatne stojaci prízemný objekt s podpivničením. V suteréne letnej kuchyne je jedna pivničná miestnosť so samostatným vstupom z dvora, na prízemí letnej kuchyne je zádverie a jedna izba. Letná kuchyňa je postavená na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou, zvislé steny suterénu sú z betónu prekladaného kameňom bez zvislej izolácie, podmurovka je betónová, obvodové steny prízemia sú murované z pálených tehál o hrúbke muriva 30 cm, strop nad suterénom je železobetónový s rovným podhľadom, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom, krov je drevený sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu, ktorý je upevnený na drevených latách a opatrený je úplnými klampiarskymi konštrukciami -  žľaby a zvody. Sokel letnej kuchyne je upravený kabrincami, vonkajšia fasáda je brizolitová, vnútorné omietky prízemia sú vápenné hladké, omietky v suteréne nie sú realizované, podlahy suterénu sú hrubé, betónové,  podlahy na prízemí letnej kuchyne sú z PVC. Vstupné i vnútorné dvere sú drevené, čiastočne presklené, okná sú drevené, dvojité s dreveným ostením. V letnej kuchyni je realizovaná svetelná inštalácia a v jej prízemí je realizovaný rozvod vody s jedným výtokom.

 

Zastavaná plocha 1. PP letnej kuchyne sa predpokladá o výmere 25,53 m2.

Zastavaná plocha 1. NP letnej kuchyne sa predpokladá o výmere 25,53 m2.

 

  • Kotolňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 446/3 v kat. území Malčice.

Kotolňa bola daná do užívania v roku 1950 spolu s predmetom dražby. Kotolňa je postavená za predmetom dražby. Kotolňa je prízemná stavba, bez podpivničenia so sedlovou strechou. Kotolňa je postavená na základových betónových pásoch prekladaných kamenivom bez vodorovnej izolácie, obvodové steny prízemia sú murované zo škvárobetónových tvárnic a tehál o hrúbke muriva do 50 cm. Strop nad prízemím tvoria viditeľné trámy bez podhľadu, krov je drevený sedlový s krytinou z pálených škridiel upravených na drevených latách opatrený úplnými klampiarskymi konštrukciami - žľaby a zvody. Vonkajšie fasádne omietky sú striekané brizolitové farebne upravené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlaha v kotolni je betónová hrubá, vstupné dvere do kotolne sú plné drevené dyhované, okno je drevené dvojité. V kotolni sa nachádza plynový kotol PBM 25, je tam zrealizovaný prívod zemného plynu a sú tam rozvody elektroinštalácie svetelnej a zásuvkovej.

 

Zastavaná plocha kotolne sa predpokladá o výmere 32,50 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.