Opakovaná dražba rodinného domu v Rajeckej Lesnej! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
06.11.2023 15:15
Miesto dražby:
salónik Cabinet na prízemí hotela BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
10.10.2023 12:00
Druhá obhliadka:
24.10.2023 12:00
Najnižšie podanie:
51 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
69 200 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Žilina
Obec:
Rajecká Lesná
Katastrálne územie:
Rajecká Lesná
Ulica:
Rajecká Lesná 6
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Rajecká Lesná, katastrálne územie: Rajecká Lesná, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 260, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 6 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 457/10 o výmere 112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 457/2 o výmere 292 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 457/10 o výmere 112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 457/11 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 6, kat. územie Rajecká Lesná

Jedná sa o nepodpivničený samostatne stojaci rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Dom je situovaný v zastavanom území obce Rajecká Lesná. Do užívania bol daný v roku 1981.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, schodiskový priestor, sklad, chodba, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC a kotolňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 111,66 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: chodba, tri izby, kuchyňa, šatník a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 111,66 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je založený na betónových pásových základoch s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé nosné a nenosné steny a deliace priečky sú murované z pórobetónových tvárnic (obvodové steny hr. 430 mm). Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolit. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha je plochá s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy, zvody, žľaby a okenné parapety sú z pozinkovaného plechu, na 2. NP s lakoplastovou úpravou. Rodinný dom je napojený na vzdušné vedenie NN, obecný vodovod a odkanalizovaný je do železobetónovej monolitickej žumpy. V mieste je možnosť napojenia na plyn. V kuchyni na 1. NP je podlaha z keramickej dlažby a z PVC, antikorový dvojdrez s otočnou batériou, plynový sporák na propan-butan s elektrickou rúrou, sporák na pevné palivo. Steny pri dreze a sporáku sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni je smaltová vaňa obložená keramickým obkladom so sprchovou pákovou batériou a WC. Steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,5 m, podlaha je z keramickej dlažby. V obývacej izbe je podlaha z drevenej dlážkovice, v spálni, v chodbe a v špajze je podlaha z PVC, v zádverí je podlaha z keramickej dlažby. Schodisko prepájajúce 1. NP a 2. NP je železobetónové obložené dreveným obkladom z červeného smreku. V kotolni je kotol na pevné palivo a kombinovaný bojler na prípravu TÚV. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú hladké plné alebo presklené osadené v oceľových zárubniach. Vstupné dvere do domu sú plastové. Vykurovanie je teplovodné ústredné, radiátory sú oceľové rebrové. Elektroinštalácia je na 230 V a 400 V s hlavným ističom a poistkami. V kúpeľni a v kuchyni sú vyhotovené rozvody teplej a studenej vody a rozvody kanalizácie. V kuchyni na 2. NP je kuchynská linka dĺžky 2,3 m, antikorový drez s odkladacím priestorom s pákovou batériou, elektrický sporák s elektrickou rúrou, digestor a nový panelový radiátor KORAD. Steny pri kuchynskej linke sú obložené keramickým obkladom. Podlaha je z keramickej dlažby. V kúpeľni je smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom so sprchovou otočnou batériou, umývadlo s otočnou batériou a WC. Steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,58 m. Podlaha je z keramickej dlažby. V obývacej izbe a detskej izbe je podlaha z veľkoplošných laminátových parkiet , na balkóne je cementový poter, v spálni je podlaha z PVC, v chodbe je podlaha z keramickej dlažby. Steny sú obložené dreveným obkladom. Na 2. NP je elektroinštalácia na 230 V.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

1. Garáž

Jedná sa o prízemnú stavbu s pultovou strechou. Základové konštrukcie sú z monolitického betónu s podmurovkou. Obvodové steny sú vyhotovené z nosnej zrubovej drevenej konštrukcie hr. 130 mm. Strecha je pokrytá pozinkovaným plechom. Klampiarske konštrukcie - žľab a zvod sú z pozinkovaného plechu. Garážové vráta sú drevené zvlakové presklené. Okno je drevené jednoduché. Podlaha je betónová. V garáži je montážna jama. Do užívania bola daná v roku 1981.

Zastavaná plocha garáže je 26,25 m2.

 

2. Altánok

Altánok je postavený na pozemku pred rodinným domom. Vyhotovený je z drevenej nosnej konštrukcie a má šesťuholníkový pôdorys. Steny sú vyplnené doskami, na streche je asfaltový šindel. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová. Do užívania bol daný v roku 1995.

Zastavaná plocha altánku je 5,09 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.