Dražba rodinného domu v Rajeckej Lesnej! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
06.03.2019 13:15
Miesto dražby:
salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
14.02.2019 09:00
Druhá obhliadka:
28.02.2019 09:00
Najnižšie podanie:
72 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
72 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Žilina
Obec:
Rajecká Lesná
Katastrálne územie:
Rajecká Lesná
Ulica:
Rajecká Lesná 6

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Rajecká Lesná, katastrálne územie: Rajecká Lesná, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 260, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 6 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 457/10 o výmere 112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 457/2 o výmere 292 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 457/10 o výmere 112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 457/11 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 6, k.ú. Rajecká Lesná

Ide o samostatne stojaci rodinný dom postavený v rovinatom teréne. Užívaný je od roku 1981. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, zastrešený je plochou strechou.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: vstupné zádverie, schodiskový priestor do 2. NP, sklad pod schodmi (znížená podlaha), chodba, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC a kotolňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 111,66 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: chodba, tri izby - detská izba obývacia izba a spálňa s prístupom na balkón, kuchyňa, šatník a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 111,66 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je vybudovaný z klasických stavebných materiálov. Základové konštrukcie sú betónové pásové s vodorovnou  hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové steny sú murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 430 mm, fasáda je vyhotovená z brizolitu, stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha je pokrytá pozinkovaným plechom, klampiarske konštrukcie strechy, zvody, žľaby a okenné parapety sú z pozinkovaného plechu, v 2. NP s lakoplastovou úpravou. Rodinný dom je napojený na vzdušné vedenie NN, zásobovanie vodou je z obecného vodovodu, odkanalizovaný je do železobetónovej monolitickej žumpy. Rodinný dom je možné napojiť na plyn. V 1. NP v kuchyni je podlaha z keramickej dlažby a PVC, antikorový dvojdrez s otočnou batériou, plynový sporák na propán-bután s elektrickou rúrou, sporák na pevné palivo, steny pri dreze a sporáku sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni je smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom so sprchovou pákovou batériou, WC, steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,5 m. Podlaha je z keramickej dlažby, schody do 2. NP sú železobetónové obložené dreveným obkladom z červeného  smreku. V kotolni je kotol na pevné palivo, kombinovaný bojler na TÚV. Okná sú drevené, dvojité. Vnútorné dvere sú hladké plné alebo presklené, osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú drevené, presklené. Vykurovanie je teplovodné ústredné, radiátory sú oceľové rebrové. Elektroinštalácia je na 230 V a 400 V s hlavným ističom a poistkami. V kúpeľni a kuchyni sú vyhotovené rozvody teplej a studenej vody, rozvody kanalizácie. V 2. NP v kuchyni je kuchynská linka dĺžky 2,30 m (2008), antikorový drez s odkladaním s pákovou batériou, elektrický sporák s elektrickou rúrou, digestor, steny pri kuchynskej linke sú  obložené keramickým obkladom, podlaha je z keramickej dlažby, nový panelový radiátor KORAD. V kúpeľni je smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom so sprchovou otočnou batériou, umývadlo s otočnou batériou, WC, steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,58 m, podlaha je z keramickej dlažby. V obývacej a detskej izbe je podlaha  z PVC, v chodbe  je podlaha z veľkoplošných laminátových parkiet (2008), na balkóne je cementový poter, v spálni je podlaha z PVC, v chodbe je podlaha z keramickej dlažby, steny sú obložené dreveným obkladom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a s vnútornými plastovými žalúziami (2010). Vnútorné dvere sú hladké plné a presklené, osadené v oceľových zárubniach. Vykurovanie je teplovodné ústredné, radiátory sú oceľové rebrové, elektroinštalácia je na 230 V. V kúpeľni a kuchyni sú vyhotovené rozvody teplej a studenej vody, rozvody kanalizácie.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Garáž na pozemku parc. reg. „C“ č. 457/11

Je prízemná s pultovou strechou. Základové konštrukcie sú z monolitického betónu s podmurovkou, obvodové steny sú  vyhotovené z nosnej zrubovej drevenej konštrukcie hrúbky 130 mm. Strecha je pokrytá pozinkovaným plechom, žľab a zvod je z pozinkovaného plechu, garážové vráta sú drevené zvlakové, presklené, okno je drevené jednoduché, podlaha je betónová, vyhotovená je montážna jama. Do užívania bola daná v roku 1981.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 26,25 m2.

 

2. Altánok pred rodinným domom

Do užívania bola daný v roku 1995.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha altánku je 5,09 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.