Dražba rodinného domu v Trenčíne! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
10.06.2019 14:00
Miesto dražby:
salón VIP I. na 4. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
24.05.2019 09:30
Druhá obhliadka:
06.06.2019 09:30
Najnižšie podanie:
110 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
110 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Trenčín
Obec:
Trenčín
Katastrálne územie:
Trenčín
Ulica:
Sasinkova 24

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trenčín, obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, zapísané v evidencii Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1646, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 2588 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1694/43 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1694/43 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1694/228 o výmere 126 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1694/376 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1694/387 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 2588, katastrálne územie Trenčín

Je postavený na rovinatom teréne. Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažná podpivničená budova s plochou strechou pultového tvaru. Prvé nadzemné podlažie je osadené cca 150cm nad úroveň okolitého terénu. Bol daný do užívania v roku 1977. Rodinný dom môže byť napojený na verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu, kanalizácie a plynovodu.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: chodba so schodiskom, sklady, kotolňa, práčovňa a garáž pre osobný automobil.

Zastavaná plocha 1. PP sa predpokladá celkovo o výmere 103,50 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: chodba so schodiskom, dve izby, dve loggie, kuchyňa, kúpeľňa, WC.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá celkovo o výmere 103,50 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: chodba so schodiskovým priestorom, tri izby, dve loggie, kúpeľňa, WC.

Zastavaná plocha 2. NP sa predpokladá celkovo o výmere 103,50 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Osadenie podzemného podlažia je v priemernej hĺbke cca 80cm so zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné obvodové murivo je z pálených tehál skladobnej hrúbky 37,5cm. Vnútorné nosné murivo je z pálených tehál skladobnej hrúbky 25cm. Deliace konštrukcie sú z pálených tehál. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropy sú oceľobetónové s rovným podhľadom. Zastrešenie tvorí plochá strecha jednoplášťová zateplená, krytina strechy je falcovaný pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie atiky, strešné žľaby, strešné zvody, vonkajšie hrany loggií, markízy sú z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie okenné parapety sú z oplastovaného plechu. Fasádne omietky nadzemných podlaží sú brizolitové. Keramický remienkový obklad fasád je v rámci 1.podzemného podlažia. Schody sú monolitické oceľobetónové, povrch stupňov tvorí povlak z PVC. Na 2.nadzemnom podlaží je kovový rebrík s výstupom na strechu. Vstupné dvere sú plastové v bezpečnostnej úprave, vnútorné dvere sú hladké plné do kovových zárubní. Okná sú plastové zasklené izolačným dvojsklom, na oknách nadzemných podlaží sú hliníkové žalúzie. Podlahy na 1.podzemnom podlaží podľa druhu priestoru tvorí drobná keramická dlažba a cementový poter. Podlahy na nadzemných podlažiach podľa druhu priestoru sú plávajúce laminované a keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné, vyhrievacie telesá sú oceľové článkované radiátory. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. V hygienických priestoroch je rozvod studenej a teplej úžitkovej vody z pozinkovaného potrubia. Rozvod plynu je z oceľového potrubia na 1.podzemnom a 1.nadzemnom podlaží. Vráta do garáže sú výklopné plechové. Kanalizačné stúpačky sú z plastového potrubia. Zdrojom teplej úžitkovej vody je kotol ústredného vykurovania. Zdrojom vykurovania je stacionárny plynový kotol. Vybavenie kuchyne je nadpriemerné typové - kuchynská linka z materiálov na báze dreva, kombinovaný sporák, nerezové drezové umývadlo. Vnútorné vybavenie na 1.podzemnom podlaží je betónová vaňa. Vnútorné vybavenie na nadzemných podlažiach sú plastové vane na podmurovke, keramické umývadlá, splachovacie záchody „combi“. Vodovodné batérie sú v pákovom vyhotovení. V hygienických priestoroch a v kuchyni sú vnútorné keramické obklady. Na 1.nadzemnom podlaží je vonkajšia podesta. Na 1.nadzemnom podlaží je elektrický rozvádzač s poistkovými automatmi.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.

 

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.