Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Nedožery – Brezany Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Prievidza
Obec:
Nedožery-Brezany
Katastrálne územie:
Nedožery
Ulica:
V. B. Nedožerského 51

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Nedožery – Brezany, katastrálne územie: Nedožery, zapísaných v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1448, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 111 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 449/3 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • rozostavaná prístavba so súpisným číslom 111 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 449/4 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 64/1 o výmere 680 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 449/1 o výmere 433 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 449/3 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 449/4 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.