Opakovaná dražba rodinného domu v obci Nedožery – Brezany Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
13.05.2019 13:00
Miesto dražby:
salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
17.04.2019 10:00
Druhá obhliadka:
07.05.2019 10:00
Najnižšie podanie:
87 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
117 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Prievidza
Obec:
Nedožery-Brezany
Katastrálne územie:
Nedožery
Ulica:
V. B. Nedožerského 51

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Nedožery – Brezany, katastrálne územie: Nedožery, zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1448, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 111 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 449/3 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • rozostavaná prístavba so súpisným číslom 111 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 449/4 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 64/1 o výmere 680 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 449/1 o výmere 433 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 449/3 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 449/4 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Základy sú betónové bez vodorovnej izolácie. Steny boli v roku 2005 zateplené na sendvičovú konštrukciu. Deliace priečky sú murované. Vnútorné omietky sú vápenné. Stropy sú drevené trámové s podhľadom. Strecha je vyhotovená valbovým krovom so škridlovou krytinou strechy. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú z jednej strany na baze umelých látok po zateplení a z dvoch strán obložené remienkovým obkladom v roku 2005. Dvere sú prevažne hladké. Okná sú prevažne plastové s kovovými žalúziami a kovovými mrežami z roku 2005. Podlahy obytných miestností aj ostatných miestností sú prevažne z keramickej dlažby. Vykurovanie je 4 plynovými kachľami. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Elektroinštalácia je svetelná. V dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie a zemného plynu. Kuchyňa je vybavená drezovým umývadlom a kuchynskou linkou na báze dreva dl. 1,50 m. Kúpeľňa je vybavená sprchou, umývadlom, WC klozetom. V kúpeľni sa nachádza 1 páková nerezová vodovodná batéria so sprchou a 2 pákové nerezové vodovodné batérie. Keramický obklad je v kúpeľni, sprche a WC. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

 

2. Rozostavaná prístavba rodinného domu súpisné číslo 111, k.ú. Nedožery

Ide o rekonštrukciu pôvodného rodinného domu, ktorá sa realizuje od roku 2005 tak, že časť pôvodného rodinného domu bola zbúraná a na jej mieste a ďalšom voľnom pozemku parc. č. 449/4 je realizovaná prístavba rodinného domu s dvomi nadzemnými podlažiami.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 287,51 m2.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 254,47 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Steny sú zateplené na sendvičovú konštrukciu. Deliace priečky sú murované. Vnútorné omietky sú vápenné, v 2. NP v dokončenosti 50 %. Stropy sú železobetónové s podhľadom. Strecha je vyhotovená pultovým krovom a s plechovou krytinou strechy. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú z dvoch strán obložené remienkovým obkladom, z jednej strany omietkou na báze umelých látok po zateplení v dokončenosti 60 %. Schody do 2. NP sú s povrchom z keramickej dlažby. Dvere sú prevažne hladké, v 2. NP len dverné otvory. Okná sú plastové s kovovými žalúziami. Podlahy v 1. NP sú z keramickej dlažby, v 2. NP obytných miestností sú laminátové v dokončenosti 30 %, v ostatných miestnostiach sú prevažne z keramickej dlažby. Vykurovanie je projektované ako ústredné kotlom ÚK a radiátormi, ktoré sú osadené len v 1. NP v rozsahu 10 %. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Elektroinštalácia v 1. NP je svetelná a motorická, v 2. NP je len svetelná v dokončenosti 50 %. V dome je rozvod studenej a teplej vody a kanalizácie, v 2. NP v dokončenosti 35 % a zemného plynu len v 1. NP. Drevené vráta sú do krytej terasy. V 1. NP sú 3 sprchy, v 2. NP 4 sprchy, v 1. NP dve WC. Kúpeľňové vodovodné batérie sú nerezové so sprchou. Keramický obklad je v kúpeľniach so sprchou, WC v 1. NP. Krb s otvoreným ohniskom je osadený v krytej terase v 1. NP. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Záhradná chatka

Do užívania bola daná v roku 2005.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 33,1 m2.

 

2. Záhradné jazierko

Do užívania bolo dané v roku 2010.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Plocha jazierka je 8,49 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.