Pripravujeme dražbu administratívnej budovy a skladov v Markušovciach! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
257 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
257 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
Okres:
Spišská Nová Ves
Obec:
Markušovce
Katastrálne územie:
Markušovce
Ulica:
Markušovce 256 a 679

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Spišská Nová Ves, obec: Markušovce, katastrálne územie: Markušovce, zapísaných v evidencii Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1081, a to konkrétne:

 • kotolňa, laboratóriá so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1450 o výmere 509 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • administratívna budova so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1452 o výmere 197 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • budova skladu so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1453 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • dielňa, montážna hala so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1454 o výmere 961 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • roztr. priem. splaškov so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1455 o výmere 96 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • dielňa, sklad so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1456 o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • sklad technických plynov so súpisným číslom 679 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1449/2 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1449/1 o výmere 4034 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1449/2 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1450 o výmere 509 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1451 o výmere 438 m2, druh pozemku: záhrady,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1452 o výmere 197 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1453 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1454 o výmere 961 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1455 o výmere 96 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1456 o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1458 o výmere 93 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1465 o výmere 947 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
 • pozemok parc. reg. „C“ č. 1466 o výmere 434 m2, druh pozemku: ostatné plochy.