Po dohode so záujemcom pripravíme 3. opakovanú dražbu rodinného domu s rozsiahlymi pozemkami v Buzici, okres Košice - okolie! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
42 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
85 100 €
Dražobná zábezpeka:
12 000 €
Okres:
Košice - okolie
Obec:
Buzica
Katastrálne územie:
Buzica
Ulica:
Buzica 164

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice - okolie, obec: Buzica, katastrálne územie: Buzica, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 205, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 164 s prísl. postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 322 o výmere 1401 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 322 o výmere 1401 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 323 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 324 o výmere 121 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 325 o výmere 3754 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 326 o výmere 5229 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 327 o výmere 399 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súp. č. 164 s príslušenstvom, postavený na par. č. 322 v kat. území Buzica.

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom postavený v rovinatom teréne. Predmet dražby je prízemný a bez podpivničenia. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1957.

      

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Hlavný vstup do predmetu dražby je riešený cez závetrie na pavlač a odtiaľ do jednotlivých miestností.                        

Na podlaží sa nachádzajú 3 izby, kuchyňa a kúpeľňa s WC.

 

Zastavaná plocha rodinného domu sa predpokladá celkovo o výmere 154,66 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy predmetu dražby sú betónové bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z kvádrov v skladobnej hrúbke  40 cm a deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom betónové a monolitické. Krov predmetu dražby je väznicový sedlový, manzardový. Krytina strechy na krove je plechová a pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody a záveterné lišty). Fasádna omietka je vápenno-cementové a hladká. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, WC min. do výšky 1 m, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Dvere sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva, okná sú dvojité rámové (von a dnu otvárané). Podlahy v obytných miestností  sú z palubovky a podlahy v ostatných miestnostiach majú cementový poter, tehlovú dlažbu. V kuchyni sa predpokladá sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), odsávač pár, drezové umývadlo nerezové alebo plastové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Kúpeľňa je vybavená smaltovanou vaňou, umývadlom, nerezovými pákovými batériami so sprchou, záchod je splachovací. Predmet dražby disponuje ústredným vykurovaním s radiátormi. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody je zo zásobníkového ohrievača. Rozvody kanalizácie sú zabezpečené liatinovým  a kameninový potrubím. Kanalizačná prípojka je zaústená do betónovej monolitickej žumpy o objeme 6 m3. Žumpa bola daná do užívania v roku 1997. Elektroinštalácia je svetelná, motorická, elektrický rozvádzač je s automatickým istením. K dispozícii sú vnútorné rozvod plynu.

 

2. Hospodárska časť rodinného domu s príslušenstvom, postavená na par. č. 322 v kat. území Buzica.

Jedná sa o hospodársku časť  situovanú v zadnej časti domu spojenú s rodinným domom. Hospodárska časť bola daná do užívania pravdepodobne v roku 1957 .

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Hospodárska budova dispozične pozostáva zo skladovacích priestorov, maštale s kôlňou a z dielne so samostatným vstupom zo zadnej bočnej strany dvora.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy hospodárskej budovy sú betónové bez podzemného podlažia a bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z kvádrov v skladobnej hrúbke 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, betónové a monolitické. Krovy sú väznicové sedlové, krytiny strechy na krove sú plechové pozinkované. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby a zvody, záveterné lišty). Fasádne omietky sú vápenno-cementové hladké. Vnútorné omietky sú hrubé omietky. Dvere sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva. Okná sú dvojité rámové (von a dnu otvárané). Podlahy sú pokryté dlažbou a podlahy ostatných miestností sú pokryté palubovkou, doskami. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je svetelná, motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

 

Zastavaná plocha hospodárskej časti sa predpokladá celkovo o výmere 95,03 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  • Stodola

Stodola je postavená na základových pásoch, pričom nosná konštrukcia je tvorená z drevených hranolov, ktoré sú z vonkajšej strany obité doskami. Stodola bola daná do užívania v roku 1957.

 

Zastavaná plocha stodoly sa predpokladá celkovo o výmere 38 m2.

 

  • Odchov husí

Stavba odchovu husí je situovaná v zadnej časti dvora za hospodárskou časťou rodinného domu. Stavba odchovu husí bola daná do užívania v roku 2000.

 

Zastavaná plocha odchovu husí sa predpokladá celkovo o výmere 48 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.