Pripravujeme opakovanú dražbu RD v Matúškove po zložení prepadnej zábezpeky vopred Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
59 000 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
118 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Matúškovo
Katastrálne územie:
Matúškovo
Ulica:
Palantášska 372

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec Matúškovo, katastrálne územie Matúškovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1267, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 372 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2913 o výmere 406 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2913 o výmere 406 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2914/1 o výmere 600 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2920 o výmere 1108 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2952/1 o výmere 1769 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 1“).

2. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec Matúškovo, katastrálne územie Matúškovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 5006, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 2914/2 o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 2 a spolu s Nehnuteľnosťou 1 len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 372, k.ú. Matúškovo.

Dom sa nachádza v zastavanom území obce Matúškovo v zástavbe rodinných domov na južnom okraji obce, prístupný je po miestnej asfaltovej komunikácii. Vzdialenosť do centra obce je asi 500 m. Obec Matúškovo, tvorí prakticky obytné predmestie okresného mesta Galanta, ktorého centrum sa nachádza asi 2,0 km severne. V obci sa nachádza zastávka prímestskej autobusovej dopravy, obecný úrad, ambulancie praktických lekárov, základná a materská škola, ako aj obchody so základným sortimentom tovarov. V priľahlej miestnej komunikácii sú uložené verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN. Dom bol daný do užívania v roku 1965.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

 

I. NP tvoria: obytné miestnosti a príslušenstvo.

Zastavaná plocha I. NP je 95 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je obdĺžnikového tvaru, pravdepodobne nepodpivničený, s podmurovkou. Dom má jedno nadzemné podlažie a neobytné podkrovie. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov stanového tvaru, strešná krytina je pálená škridla jednodrážková. Strešné žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, oplechovanie vonkajších okenných parapetov je z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava stien je dvojvrstvová vápenno cementová omietka, tzv. brizolit vrátane náteru. Na oknách sú vonkajšie plastové okenné rolety. Podlahy obytných miestností tvoria gumové podlahoviny, PVC alebo linoleum. V ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál - oceľovými radiátormi alebo vykurovacími panelmi. Elektroinštalácia je bez rozvádzačov - svetelná a motorická. Rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja. Kanalizácia je zvedená do žumpy alebo septika. Zdroj vykurovania je lokálny na tuhé palivo.

 

Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä:

 

  1. Letná kuchyňa a dielňa. 

Základy sú bez podmurovky iba základové pásy. Zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly alebo tehloblokov. Stropy sú železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Krov je pultový, krytina je plechová, pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Elektroinštalácia je svetelná a motorická cez poistkové automaty.

Letná kuchyňa a dielňa bola daná do užívania v roku 1965.

 

Zastavaná plocha je 24,60 m2.

 

  1. Vonkajší drevený altánok

 

Altánok je drevenej konštrukcie, do užívania bol daný v roku 1965.

 

Zastavaná plocha je 6,45 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z dostupných podkladov a ďalších informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.