2. opakovaná dražba rodinného domu v Starej Turej za bezkonkurenčnú cenu! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
07.08.2019 09:00
Miesto dražby:
salón VIP I. na 4. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
18.07.2019 10:00
Druhá obhliadka:
01.08.2019 10:00
Najnižšie podanie:
28 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
56 800 €
Dražobná zábezpeka:
8 000 €
Okres:
Nové Mesto nad Váhom
Obec:
Stará Turá
Katastrálne územie:
Stará Turá
Ulica:
Stará Turá 1311

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Stará Turá, katastrálne územie: Stará Turá, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4685, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1311 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 15233/2 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 15242/3 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 15233/1 o výmere 1546 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 15233/2 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 15234 o výmere 640 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 15242/1 o výmere 366 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 15242/2 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 15242/3 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 15242/4 o výmere 68 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 1311 s príslušenstvom, postavený na par. č. 15233/2 a 15242/3 v kat. území Stará Turá.

Predmet dražby je postavený na svahovitom teréne. Pôvodná časť predmetu dražby je riešená ako jednopodlažná čiastočne podpivničená budova, ktorej nadzemné podlažie je osadené nad hornú úroveň svahovitého terénu. Strecha je šikmá sedlová s valbami, zo strany vnútorného nádvoria zalomená do pultového tvaru nad pôvodnou pavlačou. Konštrukčný systém pôvodnej stavby tvorí murovaný dvojtrakt. K pôvodnej časti predmetu dražby je pristavaná východná prístavba. Stavby ako celok majú v pôdoryse tvar písmena „U“. Východná prístavba predmetu dražby je riešená ako jednopodlažná nepodpivničená budova s podkrovným podlažím, ktorej 1.NP je osadené na spodnú úroveň svahovitého terénu. Strecha je šikmá sedlová s murovanými štítovými stenami. Konštrukčný systém východnej prístavby tvorí murovaný dvojtrakt. Predmet dražby je napojený na verejné rozvody elektrickej energie a vodovodu, na vlastnú žumpu. Pôvodná časť predmetu dražby bola daná do užívania v roku 1865 a zrekonštruovaná v roku 1965. Východná prístavba bola daná do užívania v roku 1955.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.PP pôvodnej časti pozostáva zo skladu s kotolňou, samostatného skladu, a samostatného podpavlačového priestoru výšky 115cm,

1.NP pôvodnej časti pozostáva z dvoch bytov:

  • väčší západný byt pozostáva zo vstupnej chodby, troch izieb, kuchyne, a predsiene s kúpeľňou a WC.
  • menší južný byt pozostáva zo vstupnej chodby, dvoch izieb, kuchyne a kúpeľne s WC.

 

Zastavaná plocha 1. PP pôvodnej časti (1865) sa predpokladá o výmere 41,14 m2.

Zastavaná plocha 1. NP pôvodnej časti (1865) sa predpokladá o výmere 156,13 m2.

 

1.NP východnej prístavby pozostáva z izby s kuchyňou a schodiskom na podkrovné podlažie, kúpeľne s WC, predsiene, izby a dvoch skladov.

1. podkrovné podlažie (2. NP) východnej prístavby pozostáva zo 4 vzájomne prepojených izieb a nedokončenej vonkajšej pavlače.

 

Zastavaná plocha 1. NP východnej prístavby (1955) sa predpokladá o výmere 73,16 m2.

Zastavaná plocha 2.NP východnej prístavby (1955) sa predpokladá o výmere 72,29 m2.

 

Zastavaná plocha 1. NP sa celkovo predpokladá o výmere 229,29 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Pôvodná časť stavby z roku 1865 je postavená na kamenných základoch, prestavba z roku 1965 a východná prístavba z roku 1955 sú postavené na betónových základoch. Obvodové murivo nadzemných podlaží je tehlové, priečky sú tehlové a stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Zastrešenie predmetu dražby je riešené drevenými krovmi, nad pôvodnou časťou s krytinou z cementových drážkoviek, nad východnou prístavbou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

 

a) Pôvodná časť - 1.PP (suterén)

Podlažie je zapustené do terénu. V kotolni sa nenachádza kotol ale len bojler na ohrev TÚV. Kotol na pevné palivo, ktorým bol predmet dražby vykurovaný sa tam nenachádza. Suterén je vyhotovený z betónu resp. kameň betónu, strop je oceľobetónový. Okná sú jednoduché, podlahy majú cementový poter resp. betónový, dvere sú drevené hladké a plné. Elektroinštalácia je svetelná, vnútorné omietky sú vápenné hladké. V 1. PP je vyhotovený rozvod len studenej vody, a to k bojleru na ohrev TÚV.

 

 

 

b) Pôvodná časť - 1.NP

Toto podlažie predmetu dražby je členné v dvoch výškových úrovniach. Podlahy v chodbe, predsieni k WC, WC a kúpeľni sú keramickej dlažby. V kuchyniach je na podlahách povlak z PVC a laminátová podlaha. V dvoch izbách sú na podlahách textilné povlaky, v jednej izbe je povlak z PVC a v dvoch izbách sú laminátové podlahy. V kuchyni väčšieho bytu sa nachádza kuchynská linka dĺžky 2,0 m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou klasickou na ventily. Keramický obklad nie je vyhotovený. Sporák sa tam nenachádza. V kuchyni sa taktiež nachádzajú kachle na pevné palivo. V kúpeľni väčšieho bytu sa nachádza samostatný sprchovací kút bez vodovodnej batérie a bez zásteny (vanička murovaná) a keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo sprchového kúta. Vo WC väčšieho bytu sa nachádza záchodová misa so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad je taktiež vyhotovený. V kúpeľni menšieho bytu sa nachádza záchodová misa so spodnou nádržkou, keramické umývadlo s vodovodnou batériou klasickou na ventily a samostatný sprchový kút (s murovanou vaničkou bez zásteny) bez vodovodnej batérie. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo záchodovej misy a sprchového kúta. V kuchyni menšieho bytu sa nachádza kuchynská linka dĺžky 1,50 m s nerezovým drezom bez vodovodnej batérie. Keramický obklad je vyhotovený za kuchynskou linkou. Sporák sa tam nenachádza. Vnútorné omietky 1. NP sú vápenné hladké. Okná sú dvojité aj zdvojené v drevenom ráme, dvere sú hladké a plné. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická s poistkami aj poistkovými automatmi.

 

c) Východná prístavba - 1.NP

Podlahy v skladoch majú cementový poter a povlak z PVC, v izbe a predsieni je laminátová podlaha, v izbe s kuchyňou je povlak z PVC, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. V izbe s kuchyňou sú umiestnené drevené schody na oceľovej konštrukcii, ktorými je prístupné podkrovie východnej prístavby. V kúpeľni sa nachádza keramické umývadlo bez vodovodnej batérie, smaltovaná vaňa bez vodovodnej batérie. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 1,70 m so smaltovaným drezom bez vodovodnej batérie. Keramický obklad nie je vyhotovený. Je tu osadený sporák so sklokeramickou varnou doskou a elektrickou rúrou ako aj kachle na pevné palivo. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, okná sú zdvojené v drevenom ráme, vráta do skladu sú drevené. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická.

 

d) Východná prístavba – 2. NP (podkrovie)

Vstup  do  podkrovia východnej prístavby  je  po  drevenom  schodisku  bez  podstupníc, a to z izby s kuchyňou. Podlahy v 2  izbách majú textilné povlaky, v jednej izbe je drevená dosková podlaha, v izbe so schodiskom je laminátová podlaha (v tejto izbe sú umiestnené aj kachle na pevné palivo a oceľový radiátor). Vnútorné omietky sú vápenné hladké, okná sú zdvojené v drevenom ráme, dvere sú hladké plné. Elektroinštalácia je svetelná.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.