Po dohode so záujemcom pripravíme opakovanú dražbu rodinného domu a vedľajšej budovy v Zlatých Klasoch! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
32 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
43 400 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Zlaté Klasy
Katastrálne územie:
Rastice
Ulica:
Horná 274/28

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Zlaté Klasy, katastrálne územie: Rastice, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1208, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 274 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 113/1 o výmere 419 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • vedľajšia budova so súpisným číslom 996 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 113/2 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 113/1 o výmere 419 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 113/2 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 274, katastrálne územie Rastice

Predmet dražby sa nachádza v zástavbe rodinných domov. Občianska vybavenosť obce je dostupná do cca 15 minút pešo ‐ pošta, rímskokatolícky kostol, základne obchody a služby, pobočky bánk, zdravotné stredisko. Okresné mesto Dunajská Streda je vzdialené asi 24 km juhovýchodne, historické centrum Bratislavy asi 33 km západne. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1967.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.PP: skladové priestory a plynová kotolňa.

Zastavaná plocha 1.PP je 54,91 m2.

 

1.NP: zádverie, hala, kuchyňa, tri izby, kúpeľňa a WC.

Zastavaná plocha 1.NP je 107,91 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy 1.NP sú betónové, ide o dom s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie 1.PP pozostávajú z monolitického betónu, 1.NP je murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie v 1.PP a 1.NP sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie ‐ stropy 1.PP a 1.NP sú s rovným podhľadom, betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko 1.PP a 1.NP tvorí liate terazzo, betónová a keramická dlažba. Strecha ‐ krovy sú väznicové valbové a stanové. Krytiny strechy sú pálené, betónové, škridlové, obyčajné a jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie strechy 1.NP pozostávajú z pozinkovaného plechu - žľaby, zvody a záveterné lišty. Fasádne omietky pozostávajú zo škrabaného brizolitu, omietky sú na báze umelých látok, obklady fasád v 1.PP tvoria keramické obklady, resp. obklady drevom. Vnútorné omietky v 1.NP sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Vnútorné obklady v 1.NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky, vo WC min. do výšky 1 m, v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Dvere v 1.PP sú hladké, plné alebo zasklené, v 1.NP sú plné alebo zasklené, dýhované. Okná v dome sú plastové s izolačným dvojsklom a vnútornými plastovými žalúziami. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria v 1.NP parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené laminátové), dlažby a podlahy ostatných miestností sú v 1.PP z cementového poteru, tehlovej dlažby a v  1.NP sú keramické dlažby. V kuchyni je sporák s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou a v dome sa nachádza aj splachovací záchod bez umývadla. V dome je ústredné vykurovanie a radiátory. V 1.PP je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody je zabezpečený zásobníkovým ohrievačom. Vnútorné rozvody kanalizácie sú zabezpečené plastovým a azbestocementovým potrubím. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je v 1.PP svetelná, motorická, v 1.NP svetelná s elektrickým rozvádzačom. Vnútorné rozvody plynu sú zabezpečené rozvodom svietiplynu alebo zemného plynu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Stavba súpisné číslo 996, postavená na parcele č. 113/2

Stavba pozostáva dispozične z troch skladovacích miestností. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia – poistky. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky a cementový poter. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Stavba bola daná do užívania v roku 1970.

Zastavaná plocha stavby je 44,56 m2.

 

2. Altánok postavený na parcele č. 113/1

Altánok tvorí drevená konštrukcia, má sedlový krov s krytinou z vlnitého plechu a nachádza sa tu betónová podlaha. Altánok bol daný do užívania v roku 2012.

Zastavaná plocha altánku je 8,75 m2.

 

3. Spevnená plocha na parcele č. 113/1

Ide o betónovú dlažbu pravdepodobne kladenú na podkladaný betón. Spevnená plocha bola daná do užívania v roku 2012.

Zastavaná plocha spevnenej plochy je 68 m2.

 

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.