Opakovaná dražba rodinného domu a vedľajšej budovy v Zlatých Klasoch! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
07.07.2021 10:15
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
11.06.2021 08:30
Druhá obhliadka:
25.06.2021 08:30
Najnižšie podanie:
21 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
28 300 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Zlaté Klasy
Katastrálne územie:
Rastice
Ulica:
Horná 274/28
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Zlaté Klasy, katastrálne územie: Rastice, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1208, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 274 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 113/1 o výmere 419 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • vedľajšia budova so súpisným číslom 996 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 113/2 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 113/1 o výmere 419 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 113/2 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 274, katastrálne územie Rastice

Ide o jednopodlažný podpivničený rodinný dom s neobytným podkrovím a stanovou strechou. Do užívania bol daný v roku 1967.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: skladové priestory a plynová kotolňa.

Zastavaná plocha 1.PP je 54,91 m2.

 

1.NP: zádverie, hala, kuchyňa, tri izby, kúpeľňa a WC.

Zastavaná plocha 1.NP je 107,91 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy 1. NP sú betónové, ide o dom s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie 1. PP pozostávajú z monolitického betónu, 1. NP je murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie v 1. PP a 1. NP sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie ‐ stropy 1. PP a 1. NP sú s rovným podhľadom, betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko 1. PP a 1. NP tvorí liate terazzo, betónová a keramická dlažba. Strecha ‐ krovy v 1. NP sú väznicové stanové. Krytiny strechy v 1. NP sú pálené, betónové, škridlové, obyčajné a jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie strechy 1. NP pozostávajú z pozinkovaného plechu – len žľaby, zvody a záveterné lišty. Fasádne omietky pozostávajú zo škrabaného brizolitu, omietky sú na báze umelých látok, obklady fasád v 1. PP tvoria keramické obklady, resp. obklady drevom. Vnútorné omietky v 1. NP sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Vnútorné obklady v 1. NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky, vo WC min. do výšky 1 m, v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Dvere v 1. PP sú hladké, plné alebo zasklené, v 1. NP sú plné alebo zasklené, dýhované. Okná v 1. PP sú jednoduché drevené alebo oceľové, v 1. NP sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria v 1. NP parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené laminátové), dlažby a podlahy ostatných miestností sú v 1. PP z cementového poteru, tehlovej dlažby a v  1. NP sú keramické dlažby. V kuchyni je drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou a v dome sa nachádza aj splachovací záchod bez umývadla. V dome je ústredné vykurovanie a radiátory. V 1. PP je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody je zabezpečený zásobníkovým ohrievačom. Vnútorné rozvody kanalizácie sú zabezpečené plastovým a azbestocementovým potrubím. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je v 1. PP svetelná, motorická, v 1. NP je svetelná s elektrickým rozvádzačom s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu sú zabezpečené rozvodom zemného plynu.

 

2. Vedľajšia budova súpisné číslo 996, postavená na parcele č. 113/2

Pozostáva dispozične z troch skladovacích miestností. Do užívania bola daná v roku 1970. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú trámčekové bez podhľadu. Strechy sú väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové. Krytina strechy na krove je pálená obyčajná jednodrážková. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, preniky). Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Dvere sú drevené zvlakové. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky a cementový poter. Nachádza sa tu len svetelná elektroinštalácia – poistky.

Zastavaná plocha vedľajšej budovy je 44,56 m2.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

Altánok postavený na parcele č. 113/1

Altánok tvorí drevená konštrukcia. Do užívania bol daný v roku 2012.

Zastavaná plocha altánku je 8,75 m2.

 

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.