Dražba rodinného domu v Čiernom Brode pri Galante! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.01.2019 10:15
Miesto dražby:
salónik S2 na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
08.01.2019 12:20
Druhá obhliadka:
18.01.2019 12:20
Najnižšie podanie:
32 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
32 800 €
Dražobná zábezpeka:
9 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Čierny Brod
Katastrálne územie:
Čierny Brod
Ulica:
Čierny Brod 234

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Čierny Brod, katastrálne územie: Čierny Brod, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 280, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 234 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1172/19 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • letná kuchyňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1172/21 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1171/10 o výmere 558 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1172/4 o výmere 453 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1172/19 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1172/21 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 234, katastrálne územie Čierny Brod

Jedná sa o samostatne stojaci murovaný nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím. Strešná konštrukcia je sedlového tvaru bez využívaného podkrovného priestoru. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1965 a v roku 1975 bola prevedená prístavba a drobná stavba. V roku 2012 bola prevedená rekonštrukcia, výmena okien za plastové, keramická podlaha a v roku 2014 nová kuchynská linka, plávajúce podlahy v obytných miestnostiach a kachle na tuhé palivo.

 

Dispozičné riešenie:

I. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a špajza.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 101,20 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Z konštrukčného hľadiska je rodinný dom postavený na železobetónových základových pásoch s izoláciou, obvodové murivo je z tehál hr. 400mm, deliace priečky hr. do 300mm. Vodorovná nosná konštrukcia je železobetónová s rovným podhľadom. Zastrešenie je vykonané valbovou strechou s krytinou tvorenou obyčajnou jednodrážkovou škridlou. Vonkajšia povrchová úprava fasády je vápenná štuková omietka. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorná povrchová úprava stien je vápenno cementová s náterom. Vnútorné dvere sú plné presklené osadené v drevených a oceľových zárubniach. Okná sú zväčša plastové s vonkajšími roletami. Podlahy v obytných miestnostiach a predsieni sú veľkoplošné laminátové, v ostatných častiach domu je podlaha z keramickej dlažby. Vykurovanie je zabezpečené gamatkami a kachľami na tuhé palivo. Ohrev teplej vody je zabezpečený osadeným bojlerom v kúpeľni. Plyn je odpojený. Kanalizácia je vedená do žumpy. Elektrický rozvádzač s poistkami sa nachádza v chodbe pri vstupe do rodinného domu. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva na dvoch stranách v dĺžke 3,10 bm, kde je zabudovaná sklokeramická varná doska, elektrická rúra a plynový sporák, ktorý sa nevyužíva, a drez s pákovou batériou. Podlaha je z keramickej dlažby a na jednej strane kuchynskej linky je keramický obklad. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa obložená keramickým obkladom, umývadlo s pákovou batériou, splachovaní záchod s nádržkou, bojler. Podlaha je z keramickej dlažby. Obklad stien je do výšky 1,50m.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Drobná stavba na parc. č. 1172/21

Bola daná do užívania v roku 1975.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 18,7 m2.

 

Predmet dražby je v zhoršenom technickom a hygienickom stave so zanedbanou údržbou.