Opakovaná dražba rodinného domu v Bratislave, m.č. Nové Mesto (Vinohrady) za najnižšiu cenu! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
04.03.2019 10:45
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
14.02.2019 09:45
Druhá obhliadka:
28.02.2019 09:45
Najnižšie podanie:
219 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
293 000 €
Dražobná zábezpeka:
30 000 €
Okres:
Bratislava III
Obec:
Bratislava-Nové Mesto
Katastrálne územie:
Vinohrady
Ulica:
Magurská 12

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie: Vinohrady, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2475, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 2769 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5673/1 o výmere 117 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným č. 2769 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 5673/2 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 5673/1 o výmere 117 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 5673/2 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 5672/2 o výmere 166 m2, druh pozemku: záhrada,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 2769, katastrálne územie Vinohrady

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava. Je situovaný v uličnej zástavbe domov v obytnej zóne. Ide o samostatne stojaci, murovaný, rodinný dom bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a s obytným podkrovím, so sedlovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1990.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: vstup s verandou, hala so schodiskom, kuchyňa a obývacia izba, sklad, kúpeľňa, práčovňa, kotolňa, hobby izba.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 114,73 m2.

1. podkrovie tvorí: hala so schodiskom, spálňa rodičov, detská izba, kúpeľňa, herňa a detská izba s nižšou podchodnou výškou.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 109,99 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú pásové z monolitického betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry 1. NP a 1. podkrovia sú murované v hrúbke do 40 cm. Strešnú krytinu tvorí hliníkový plech ALUKRIT. Klampiarske konštrukcie sú vytvorené ako kompletné, z pozinkovaného plechu. Fasáda je upravená omietkou na báze umelých hmôt. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Povrchy stien v kúpeľni sú opatrené keramickým obkladom. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria veľkoplošné parkety. Podlahy v miestnostiach príslušenstva sú z keramickej dlažby. Okná v rodinnom dome sú plastové s plastovými žalúziami. Dvere sú drevené, hladké, osadené v oceľových zárubniach. V rodinnom dome je realizovaný rozvod teplej a studenej vody. Ohrev teplej vody je zabezpečený plynovým kotlom. Vykurovanie je ústredné s napojením na plynový kotol Vaillant. Radiátory sú článkové, liatinové. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením. V posledných rokov bola vykonaná modernizácia prvkov krátkodobej životnosti, a to plastové okná v 1. NP vrátane vnútorných žalúzií, laminátové podlahy v izbách, maľby stien a stropov v izbách, výmena stroja vykurovania – plynový kotol zn. Junkers a zásobníkový ohrievač TÚV.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Garáž pre osobné motorové vozidlá so súp. č. 2769

Je samostatne stojaci objekt prístupný z komunikácie, zapustený do terénu. Bola daná do užívania v roku 1999.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 23,64 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Garáž je založená na monolitických betónových základoch. Je murovaná z tehál a tehloblokov v hrúbke 35 cm. Strecha je plochá pokrytá keramickou dlažbou, ktorá tvorí terasu domu. Omietky sú vapenné, na báze umelej hmoty. Vráta sú plastové segmentové s automatickým ovládaním. Podlaha je z cementového poteru. Garáž má elektroinštaláciu.  

   

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.