Pripravujeme dražbu budov obchodu a služieb v Ružomberku! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Ružomberok
Obec:
Ružomberok
Katastrálne územie:
Ružomberok
Ulica:
Ružomberok 1895

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne územie: Ružomberok, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Ružomberok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6089, a to konkrétne:

  • Budova obchodu a služieb so súpisným č. 1895 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1773/2 o výmere 112 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • Budova obchodu a služieb so súpisným č. 2505 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1773/1 o výmere 227 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1773/1 o výmere 227 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1773/2 o výmere 112 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1773/3 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1773/4 o výmere 5 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.