Pripravujeme dražbu rodinného domu v Devínskej Novej Vsi! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Bratislava IV
Obec:
Bratislava-Devínska Nová Ves
Katastrálne územie:
Devínska Nová Ves
Ulica:
Istrijská 84

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. DEVÍNSKA NOVÁ VES, katastrálne územie: Devínska Nová Ves, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 416, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 5041 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1423 o výmere 345 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1423 o výmere 345 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1424 o výmere 1074 m2, druh pozemku: záhrady.