Opakovaná dražba rodinného domu v obci Bušince pri Veľkom Krtíši! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
11.06.2019 17:45
Miesto dražby:
salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
Prvá obhliadka:
24.05.2019 13:15
Druhá obhliadka:
07.06.2019 13:15
Najnižšie podanie:
10 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
13 500 €
Dražobná zábezpeka:
3 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Veľký Krtíš
Obec:
Bušince
Katastrálne územie:
Bušince
Ulica:
Lučenecká 159

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Bušince, katastrálne územie: Bušince, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 73, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 159 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 303 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 303 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 304 o výmere 452 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 305 o výmere 493 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 159, Lučenecká ulica č. 159, katastrálne územie Bušince

Predmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov. Rodinný dom je samostatne stojaca stavba, v súčasnosti využívaná na rodinné bývanie, prístupná po spevnenej komunikácii. Predmet dražby je čiastočne podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Je odpojený od odberu elektrickej energie a plynu. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1930. Orientácia obytných miestností je na východ a západ. Obec má základnú infraštruktúru – vodovod, plynofikáciu, elektrické siete, skládku odpadu. Obec je pripojená na železničnú sieť jedinou traťou regionálneho významu. Nachádza sa tam všeobecná lekárka, gynekologický lekár, detská lekárka, stomatológ a aj lekáreň.

 

Dispozičné riešenie:

1. PP: dve pivnice.

Zastavaná plocha 1.PP je 69,19 m2.

 

1. NP: zádverie, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, komora a tri izby.

Zastavaná plocha 1. NP je 137,49 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie v I. PP sú z monolitického betónu hr. 450 mm, v I. NP sú murované z hlinených tehál hr. 450 mm – sú na nich viditeľné praskliny. Vnútorné priečky sú murované z hlinených tehál hr. 250 mm, zatiaľ čo stropné konštrukcie sú drevené trámové s podbitím na rákos. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón na latách, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy tvorí škrabaný brizolit a vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, vnútorné povrchy stien tvoria maľby, ktoré sú opotrebované. V kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Okná domu sú drevené dvojité, dvere sú drevené, osadené v obložkových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú palubové, ostatné podlahy sú keramické dlažby, v komore je cementový poter. V kúpeľni v I. NP sa nachádza WC a vaňa. Batérie v rodinnom dome sú čiastočne pákové, čiastočne klasické. V rodinnom dome je kúrenie zabezpečené kotlom na tuhé palivo Viadrus. Kuchynská linka je na báze dreva so smaltovaným drezom. Sporák v kuchyni je na tuhé palivo. V rodinnom dome sa nachádzajú dve gamatky a dve piecky na tuhé palivo.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukcie.