Dražba rodinného domu v obci Chmeľová pri Bardejove! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.01.2019 13:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
09.01.2019 10:15
Druhá obhliadka:
23.01.2019 10:15
Najnižšie podanie:
44 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
44 900 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Bardejov
Obec:
Chmeľová
Katastrálne územie:
Chmeľová
Ulica:
Chmeľová 5

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Chmeľová, katastrálne územie: Chmeľová, zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 519, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 5 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 431/1 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 430 o výmere 502 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 431/1 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 431/2 o výmere 162 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 5, katastrálne územie Chmeľová

Predmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov, prístupný po spevnenej komunikácii. Ide o samostatne stojacu stavbu, ktorá v súčasnosti nie je využívaná na rodinné bývanie. Je odpojená od odberu elektrickej energie a plynu. Orientácia obytných miestností je na východ a juh. Predmet dražby je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a v jednej časti je dvojpodlažný. Dom bol daný do užívania v roku 1981. V obci sa nachádza základná škola, materská škola, základná infraštruktúra – vodovod, plynofikácia, elektrické siete a skládka odpadu. Súčasťou obce je aj predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko, telocvičňa, futbalové ihrisko, knižnica, pošta.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP: zádverie, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, chodba, kotolňa a sklad.

K rodinnému domu bol pristavaný prístrešok s vonkajším kozubom.

Zastavaná plocha 1.NP je 63,5 m2.

 

2. NP: schodište, chodba, dva šatníky a dve izby.

Zastavaná plocha 2. NP je 63,5 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Predmet dražby je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Má zvislé nosné konštrukcie murované z plynosilikátových tvárnic hr. 300 mm so zateplením z vonkajšej strany a vnútorné murované priečky hr. 150 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové, strecha je sedlová s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie domu sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy domu tvorí silikátová omietka so zateplením, zatiaľ čo vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky stropov, stien – maľby a v kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná v dome sú plastové, dvere sú dyhované v oceľových zárubniach. Podlahy v rodinnom dome sú v obytných miestnostiach plávajúce, ostatné podlahy sú keramické dlažby, v komore je cementový poter.

V kúpeľni v I. NP sa nachádza vaňa, umývadlo a WC so zabudovanou splachovacou nádržkou. Batérie v rodinnom dome sú pákové. V rodinnom dome bolo kúrenie zabezpečené plynovým kotlom, ktorý je v súčasnosti demontovaný. Kuchynská linka ani kuchynský sporák v rodinnom dome nie sú. V obývacej izbe je vybudovaný kozub s uzavretým ohniskom.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Garáž

Garáž sa nachádza na parcele č. 431/2, nie je zapísaná na liste vlastníctva a nie je ani zakreslená v kópii z katastrálnej mapy. Nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie. Založenie garáže je riešené základmi pod stĺpikmi. Stropné konštrukcie sú drevené trámové, bez podhľadu. Strecha je sedlová s plechovou krytinou, bez klampiarskych konštrukcií.

Vonkajšie úpravy tvorí štrukturovaná omietka so zateplením. Garážové vráta sú výklopné, podlaha je betónová hrubá. Garáž bola daná do užívania v roku 1981.

Zastavaná plocha 1. NP garáže je 18,28 m2.

 

2. Technické zázemie

Ako prístavba k rodinnému domu je postavené technické zázemie rodinného domu postavené na parcele 431/1, dané do užívania v roku 2008. Je čiastočne podpivničené a má jedno nadzemné podlažie. Založenie technického zázemia je riešené na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. V 1. PP sa nachádzajú zvislé nosné konštrukcie z monolitického betónu hr. 400 mm, v 1. NP sú murované z plynosilikátových tvárnic hr. 300 mm so zateplením z vonkajšej strany. Vnútorné priečky sú murované hr. 150 mm, stropné konštrukcie sú drevené trámové s viditeľnými trámami. Strecha je pultová s krytinou z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy tvorí silikátová omietka so zateplením, vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky stropov, stien – maľby, v kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Okná sú plastové, dvere sú dyhované v oceľových zárubniach a podlahy tvoria keramické dlažby. V altánku sa nachádza murovaný kozub s otvoreným ohniskom.

 

Dispozičné riešenie technického zázemia:

V 1. PP sa nachádza pivnica so vstupom zo skladu.

Zastavaná plocha 1. PP technického zázemia je 7,77 m2.

 

V 2. NP sa nachádza chodba, kotolňa, sklad a altánok.

Zastavaná plocha 2. NP technického zázemia je 53,14 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.