Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v obci Šarovce, okres Levice! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
10 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
13 500 €
Dražobná zábezpeka:
3 000 €
Okres:
Levice
Obec:
Šarovce
Katastrálne územie:
Veľké Šarovce
Ulica:
Šarovce 23

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

A) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Šarovce, katastrálne územie: Veľké Šarovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 372, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 23 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 259/2 o výmere 202 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova so súpisným číslom 493 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 259/3 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 257/2 o výmere 501 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 259/1 o výmere 1499 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 259/2 o výmere 202 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 259/3 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len ako „predmet dražby 1“)

a

B) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Šarovce, katastrálne územie: Veľké Šarovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1179, a to konkrétne:

  • pozemok parc. registra „C“ č. 1811 o výmere 1058 m2, druh pozemku: záhrada, (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 23, katastrálne územie Veľké Šarovce

Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa. Do užívania bol daný v roku 1920. Rodinný dom je napojený na elektrickú inštaláciu, plynovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu, s možnosťou napojenia na vodovod. 

 

Dispozičné riešenie:

I. nadzemné podlažie tvorí: chodba, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, sklad so studňou.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 201,56 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má obvodové nosné steny murované prevažne z nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Prízemie má drevené trámové stropy s podhľadom. Fasáda je  vápennocementová, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná sú drevené dvojité, okenice sú drevené, chodba má jednoduché drevené okná. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach a kuchyni veľkoplošné parkety, ostatné podlahy sú prevažne keramické, v sklade je dusaná hlina. Vykurovanie je krbovou vložkou na tuhé palivo. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, sporák na plyn. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a dve smaltované umývadlá. Osadený je bojler na teplú vodu, výtokové armatúry nerezové pákové 2x a nerezové jednoduché, záchod je splachovací s umývadlom. V kúpeľni ešte prebiehajú rekonštrukčné práce. V prednej izbe sú tiež realizované rekonštrukčné práce. Zadná izba je bez možnosti využitia, lebo bola značne poškodená. Preto bol prístup do nej zamurovaný. Rodinný dom je postupne pomaly rekonštruovaný.

 

Garáž pre osobné motorové vozidlá

Je jednopodlažná, nepodpivničená. Murovaná je z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strecha je pultová, drevená trámová s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie a vnútorné omietky sú hrubé vápennocementové. Podlaha je z cementového poteru. Strop je s rovným podhľadom. Garáž nie je pravidelne udržiavaná. Dispozične je riešená ako garážový priestor pre osobný automobil s montážnou jamou. Do užívania bola daná v roku 1975.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 16,04 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Hospodárska budova so súpisným číslom 493

Je prízemná, nepodpivničená, bez možnosti využitia podkrovia. Murovaná je z pálených a nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Strecha je sedlová z drevených trámov s krytinou z pálenej škridle. Garážová časť má pultovú strechu.  Stropy sú drevené trámčekové bez podhľadu. Vonkajšie a vnútorné omietky sú vápennocementové. Podlaha je betónová. Dvere sú drevené, vráta plechové. Elektrická inštalácia je svetelná. Osadená je montážna jama. Nosné murivo je bez izolácie, základy sú betónové a kamenné. Budova je dlhodobo bez využitia, čo sa prejavilo na jej technickom stave, viditeľné je poškodenie strechy.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 124,52 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.