2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Šarovce, okres Levice! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
28.02.2020 12:45
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
07.02.2020 11:45
Druhá obhliadka:
21.02.2020 11:45
Najnižšie podanie:
8 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
10 900 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Levice
Obec:
Šarovce
Katastrálne územie:
Veľké Šarovce
Ulica:
Šarovce 23

Predmet dražby

A) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Šarovce, katastrálne územie: Veľké Šarovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 372, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 23 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 259/2 o výmere 202 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova so súpisným číslom 493 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 259/3 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 257/2 o výmere 501 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 259/1 o výmere 1499 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 259/2 o výmere 202 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 259/3 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len ako „predmet dražby 1“)

a

B) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Šarovce, katastrálne územie: Veľké Šarovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1179, a to konkrétne:

  • pozemok parc. registra „C“ č. 1811 o výmere 1058 m2, druh pozemku: záhrada, (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 23, katastrálne územie Veľké Šarovce

Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Do užívania bol daný v roku 1920. 

 

Dispozičné riešenie:

I. nadzemné podlažie tvorí: tri izby, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a sklad.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 201,56 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má obvodové nosné steny murované v skladobnej hrúbke do 50 cm, prevažne z nepálenej tehly. Stropy prízemia sú drevené trámové stropy s rovným podhľadom. Vonkajšia úprava je vápennocementová omietka, vnútorné omietky sú vápenné cementové hladké. Dvere sú drevené plné alebo presklené, okná sú drevené dvojité, okenice sú drevené. Na chodbe sú jednoduché drevené okná. Podlahy v obytných miestnostiach a kuchyni sú veľkoplošné parkety, ostatné podlahy tvorí keramická dlažba, v skladovej časti je na podlahe udusaná hlina. Vykurovanie rodinného domu zabezpečuje krbová vložka na tuhé palivo. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva a sporák na plyn. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a dve smaltované umývadlá. Zadná izba prístupná z kuchyne bola značne poškodená a z toho dôvodu bola zamurovaná. Vo WC sa nachádza keramická kombi misa a umývadlo. Rodinný dom je postupne rekonštruovaný, avšak na mnohých prvkoch je badať značné opotrebenie. Niektoré prvky krátkodobej životnosti sú poškodené ako napríklad sklenené výplne dverí a taktiež niektoré okná. Rodinný dom je napojený na elektrickú inštaláciu, plynovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu, s možnosťou napojenia na vodovod.

 

Garáž pre osobné motorové vozidlá

Je jednopodlažná, nepodpivničená. Vyhotovená je z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strecha je pultová, drevená trámová s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie a vnútorné omietky sú hrubé vápennocementové. Podlaha je z cementového poteru. Strop je s rovným podhľadom. Garáž nie je riadne udržiavaná a je značne opotrebená. Dispozične je riešená ako garáž pre jeden osobný automobil s montážnou jamou. Do užívania bola daná v roku 1975.

Zastavaná plocha garáže je 16,04 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Hospodárska budova so súpisným číslom 493

Je prízemná nepodpivničená, bez možnosti využitia podkrovia. Murovaná je z pálených a nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Strecha je sedlová z drevených trámov s krytinou z pálenej škridle. Stropy sú drevené trámové bez podhľadu. Vonkajšie a vnútorné omietky sú vápennocementové, podlaha je betónová. Dvere sú drevené. Elektrická inštalácia je svetelná. Nosné murivo je bez izolácie, základy sú betónové a kamenné. Hospodárska budova je dlhodobo nevyužívaná a neudržiavaná, čo sa prejavilo na jej technickom stave. Viditeľné sú viaceré poškodenia, najmä strechy a výplní otvorov. Do užívania bola daná v roku 1945.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 124,52 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukciu.