2. opakovaná dražba rodinného domu v obci Štefanov, okres Senica! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
16.05.2019 11:00
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
30.04.2019 10:30
Druhá obhliadka:
10.05.2019 10:30
Najnižšie podanie:
15 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
25 400 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Senica
Obec:
Štefanov
Katastrálne územie:
Štefanov
Ulica:
Štefanov 255

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senica, obec: Štefanov, katastrálne územie: Štefanov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Senica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 629, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 255 s príslušenstvom, postavený na pozemkoch parcely registra „C“ č. 1012/3 o výmere 110 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 1012/4 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavaná plochy a nádvoria a č. 1012/5 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1012/1 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1012/2 o výmere 349 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1012/3 o výmere 110 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1012/4 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1012/5 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 255, katastrálne územie Štefanov

Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1945. Okolo roku 2000 bola zrealizovaná prístavba, ktorá vykazuje známky nedokončenosti z vonkajšej strany (chýbajúca časť vonkajšej omietky a dokončenie finálnej úpravy strechy). Hlavný objekt je v zásade v pôvodnom stave. Rodinný dom má dve podlažia – suterén a prvé nadzemné podlažie. Suterén je prístupný z dvornej časti, v čase obhliadky bol podľa informácie poskytnutej vlastníkom predmetu dražby vytopený, na základe čoho nedisponujeme údajmi o jeho technickom stave, dispozičnom riešení či výmere. Prvé nadzemné podlažie je tvorené dvoma časťami. Pôvodnú časť tvorí súbor miestností pre bývanie a prístavba tvorí prakticky ďalšiu bytovú jednotku. V obci sa nachádza základná občianska vybavenosť – obecný úrad, pošta, lekárska ambulancia, kultúrny dom, základná škola s materskou školou, obchody s potravinami a priemyselným tovarom. Predmet dražby sa nachádza v juhovýchodnej okrajovej časti obce v zástavbe rodinných domov, prístupný z miestnej asfaltovej komunikácie. Centrum obce je vzdialené asi 1 km severozápadne. Okresné mesto Senica je vzdialené asi 13 km.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP (suterén): dispozičné riešenie z dostupných informácií nie je známe.

1.NP (pôvodná časť): 3 izby, kuchyňa, chodba, kúpeľňa s WC a sklad – izba.

1.NP (ďalšia bytová jednotka): 1 izba, chodba, kúpeľňa s WC – pôvodné miestnosti, kuchyňa, chodba a 2 izby – prístavba.

Zastavaná plocha 1.NP je 222,82 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

V priebehu užívania boli vykonané úpravy, hlavne kúpeľní, podláh v niektorých miestnostiach a kuchyne. V roku 1995 bol zrealizovaný systém ústredného kúrenia, kedy boli inštalované plechové radiátory a kotol ústredného kúrenia na tuhé palivo. Okolo roku 2005 bola vykonaná rekonštrukcia kuchyne v pôvodnej časti, kedy bola inštalovaná nová linka a sporák. V ostatných rokoch bola vykonaná modernizácia prvkov krátkodobého užívania – výmena 4 ks pôvodných okien za plastové s izolačným dvojsklom v časti prístavby, kontaktný zatepľovací systém na časti fasády od ulice, v časti prístavby – laminátové podlahy v izbách, nové maľby v izbách, čiastočne nové keramické obklady v kúpeľni s WC a v kuchyni, keramická dlažba v chodbe, SDK podhľad v zadnej izbe, výmena dverných krídel do izieb, indukčná varná doska.

V prvej kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 2395 mm, nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou a el. sporák. Okolo linky je zrealizovaný keramický obklad, je tu aj pec na tuhé palivo. Podlaha je z PVC. V prvej kúpeľni s WC je položená keramická dlažba a keramický obklad do výšky 1221 mm. Nachádza sa tu plechová vaňa s keramickým obkladom a pákovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, elektrický bojler a splachovacie WC. V izbách je palubová podlaha a plechové radiátory. V druhej kuchyni je kuchynská linka dĺžky 3434 mm, nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou. Okolo linky je zrealizovaný keramický obklad. Podlaha je z laminátovej plávajúcej podlahy. V druhej kúpeľni s WC je položená keramická dlažba a keramický obklad. Nachádza sa tu páková batéria, elektrický bojler a splachovacie WC. V ostatných izbách je laminátová plávajúca podlaha.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v nedostatočnom technickom a hygienickom stave, so zanedbanou údržbou.