Dražba neobývaného rodinného domu s garážou a hospodárskou budovou vo Spišskom Štvrtku! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
01.06.2021 16:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér na Jarkovej 1 v Prešove
Prvá obhliadka:
12.05.2021 13:15
Druhá obhliadka:
27.05.2021 13:15
Najnižšie podanie:
102 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
114 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Levoča
Obec:
Spišský Štvrtok
Katastrálne územie:
Spišský Štvrtok
Ulica:
Zelená 338/32
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

a) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levoča, obec: Spišský Štvrtok, katastrálne územie: Spišský Štvrtok, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levoča, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 253, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 338 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 432/2 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele č. 432/2 je evidovaný na liste vlastníctva č. 746),
  • hospodárska budova so súpisným číslom 651 s príslušenstvom, postavená na pozemkoch parcely registra „C“ č. 433/3 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele č. 433/3 je evidovaný na liste vlastníctva č. 746) a č. 433/4 o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele č. 433/4 je evidovaný na liste vlastníctva č. 28),
  • garáž so súpisným číslom 652 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 432/3 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele č. 432/3 je evidovaný na liste vlastníctva č. 746), (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

 

b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levoča, obec: Spišský Štvrtok, katastrálne územie: Spišský Štvrtok, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levoča, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 746, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 431 o výmere 148 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 432/1 o výmere 207 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 432/2 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 432/3 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 433/1 o výmere 239 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 433/3 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“),

Opis predmetu dražby

 

1. Rodinný dom súpisné číslo 338, Zelená ulica č. 32, katastrálne územie Spišský Štvrtok

Predmet dražby je umiestnený v zastavanom území obce v lokalite samostatne stojacích rodinných domov. Dom je dvojpodlažný s podpivničením pod časťou zastavanej plochy bez obytného podkrovia. Dom bol vybudovaný a daný do užívania v roku 1985. V roku 2008 boli na predmete dražby vymenené okná a interiér 2.NP. Dom bol v čase obhliadky neobývaný. Na fasáde domu boli v čase obhliadky viditeľné trhliny, ktoré majú skôr estetický charakter a nemajú vplyv na statiku budovy.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: kotolňa.

Zastavaná plocha 1.PP je 29,66 m2.

1.NP: zádverie, hala so schodiskom do suterénu a do 2.NP, dve izby, chodba, WC so sprchou, komora a práčovňa s východom do zadnej severnej časti dvora do altánku.

Zastavaná plocha 1.NP je 106,79 m2.

2.NP: obývacia hala, dve izby, kuchyňa, WC, komora a dva balkóny, pričom jeden je prístupný z obytnej haly orientovaný na západnú svetovú stranu a druhý je prístupný z kuchyne orientovaný do ulice na južnú svetovú stranu.

Zastavaná plocha 2.NP je 106,79 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

1.PP: Zvislé nosné konštrukcie podzemného podlažia - kotolne sú z monolitického betónu. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú s rovným podhľadom, betónové monolitické. Schodisko do 1.NP domu je železobetónové monolitické, zatrené betónové. Úpravy vonkajších povrchov nad terénom sú z dvoch strán zabezpečené keramickým obkladom do 1/3 plochy. Podlaha miestnosti v suteréne je hrubá betónová. Vykurovanie v suteréne nie je riešené, je tam umiestnený zdroj vykurovania, ktorým je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Ohrev TÚV je zabezpečený el. zásobníkovým ohrievačom zaveseným na stene v kotolni. Vnútorné rozvody kanalizácie sú plastové vedené azbestocementovým potrubím. Elektroinštalácia od rozvádzača v 1.NP je svetelná a motorická.

 

1.NP: Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál (plná, metrická typu CD) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie - priečky sú tehlové z pálenej tehly. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú s rovným podhľadom, betónové monolitické. Schodisko je z mäkkého dreva s podstupnicami. Strechu tvoria väznicové sedlové krovy pokryté krytinou strechy na krove z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny a prieniky). Fasádne omietky sú zo škrabaného brizolitu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne (sprcha s WC kombi) do výšky stropu a v prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky. Vnútorné dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením vrátane plastových žalúzií. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) sú prevažne z keramickej dlažby. Podlahy ostatných miestností sú z keramickej dlažby. Vybavenie práčovne tvorí oceľová smaltovaná vaňa a umývadlo, povrchové úpravy stien práčovne sú z keramických obkladačiek do výšky 1,20 m, podlaha práčovne je z keramickej dlažby. Vybavenie WC so sprchou tvorí WC misa s horným splachovaním a sprcha bez vaničky na keramickej podlahe s podlahovou vpusťou. Povrchové úpravy stien sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. Ostatné vybavenie 1.NP tvorí kozub s otvoreným ohniskom. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodom potrubia z kovových rúr a oceľovými panelovými radiátormi zn. Korad. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú vedené plastovým potrubím. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s elektrickým rozvádzačom s automatickým istením.

 

2.NP: Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové z pálenej tehly. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú s rovným podhľadom, betónové monolitické. Fasádne omietky sú zo škrabaného brizolitu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové stierkové, plsťou hladené. Vnútorné obklady sú vo WC min. do výšky 1 m. Kuchyňa v 2.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským nerezovým drezom a stenovou batériou. V kuchynskej zostave je osadený digestor bez sporáka (v čase obhliadky v kuchyni chýba). Dvere sú plné alebo zasklené dyhované, okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením vrátane plastových žalúzií. Podlahy obytných a ostatných miestností sú z keramickej dlažby. Vybavenie WC tvorí WC splachovacie kombi s umývadlom, povrchové úpravy stien sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha vo WC je z keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné teplovodné s rozvodmi z kovového potrubia a oceľovými panelovými radiátormi zn. Korad. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná od rozvádzača v 1.NP.

 

2. Hospodárska budova

Hospodárska budova je samostatne stojaci objekt umiestnený za domom na parcele č. 433/3 a 433/4 (pozemok parc. č. 433/4 nie je predmetom dražby). Je murovanej konštrukcie z pálených tehál hrúbky do 25 cm. Bola vybudovaná v roku 1987 a pozostáva z prízemia a pôjdnej časti pre skladovanie krmiva pre domáce zvieratá. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy sú trámčekové s podhľadom. Strecha je sedlová, krytina strechy je pálená obyčajná jednodrážková. Okná sú jednoduché drevené. Podlahy sú hrubé betónové, z tehlovej dlažby.

Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy je 30,02 m2.

 

3. Garáž

Garáž je umiestnená v prednej časti dvora vedľa rodinného domu. Jedná sa o samostatne stojacu garáž vybudovanú v roku 1985. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy sú trámčekové s podhľadom. Strecha – krov je pultový, krytina strechy je plechová pozinkovaná. Podlahy sú hrubé betónové. Elektroinštalácia je tu svetelná a motorická – poistky.

Zastavaná plocha 1.NP garáže je 19,13 m2.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Altánok

Altánok sa nachádza pri dome zo severnej strany. Je drevenej konštrukcie s pultovou strechou pokrytou krytinou z pozinkovaného plechu. Podlaha altánku je vybudovaná z betónovej dlažby. Bol vybudovaný v roku 2008.

Zastavaná plocha 1.NP altánku je 16,02 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.