Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Potvorice! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nové Mesto nad Váhom
Obec:
Potvorice
Katastrálne územie:
Potvorice
Ulica:
Potvorice 137

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Potvorice, katastrálne územie: Potvorice, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 211, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 137 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 455 o výmere 458 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 455 o výmere 458 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.