Dražba rodinného domu v obci Potvorice! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
10.06.2019 14:45
Miesto dražby:
Salón VIP I. na 4. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
24.05.2019 10:40
Druhá obhliadka:
06.06.2019 10:30
Najnižšie podanie:
73 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
73 700 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nové Mesto nad Váhom
Obec:
Potvorice
Katastrálne územie:
Potvorice
Ulica:
Potvorice 137

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Potvorice, katastrálne územie: Potvorice, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 211, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 137 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 455 o výmere 458 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 455 o výmere 458 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 137, katastrálne územie Potvorice

Predmet dražby je postavený na mierne svahovitom pozemku. Rodinný dom má v pôdoryse tvar písmena „L“. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažná podpivničená budova s dvoma plochými strechami pultového tvaru (nad závetrím šikmá pultová). Prvé nadzemné podlažie je osadené na hornú úroveň okolitého terénu. Jedná sa o stredne veľký rodinný dom umiestnený v obojstrannej uličnej zástavbe rôznorodých rodinných domov. Predmet dražby je umiestnený v okrajovej lokalite obce, na hlavnej obecnej komunikácii. Prístup k nehnuteľnosti je z priľahlej obecnej komunikácie cez obecný chodník. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu, plynovodu a vlastnú žumpu. Predmet dražby je umiestnený v severozápadnom okraji stavebného územia obce, na hlavnej obecnej komunikácii na trase Nové Mesto nad Váhom - Piešťany. Bezprostredne pri rodinnom dome sú zastávky prímestskej autobusovej dopravy, vo vzdialenosti cca 500 m sa nachádza železničná stanica na trase Bratislava - Žilina. Centrum okresného mesta Nové Mesto nad Váhom s ponukou pracovných miest sa nachádza vo vzdialenosti cca 8,5 km, na začiatku obce sa nachádza funkčný priemyselný areál. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1983.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. PP: vstupné zádverie, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora, sklady a schody na 1.NP.

Zastavaná plocha 1.PP je 171,68 m2.

 

1. NP: závetrie, predsieň, tri izby, WC a sklad (pôvodne garáž).

Zastavaná plocha 1.NP je 171,68 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Konštrukčný systém domu tvorí murovaný dvojtrakt, východný výbežok tvorí murovaný jednotrakt. Osadenie podzemného podlažia je v hĺbke minimálne 2 m, je tu zvislá izolácia proti zemnej vlhkosti. Základy tvoria pásy z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné zvislé konštrukcie 1. podzemného podlažia sú z betónu. Nosné zvislé konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú z dierovaných pálených tehál, skladobná hrúbka obvodového muriva je 38 cm. Deliace konštrukcie sú z pálených tehál. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, na 1. nadzemnom podlaží sú podhľady zo sadrokartónu. Zastrešenie tvoria dve ploché jednoplášťové zateplené strechy, krytinu plochých striech tvoria asfaltované natavovacie pásy. Krytina šikmej strechy je z asfaltovaného šindľa na drevenej konštrukcii. Klampiarske konštrukcie tvoria atiky, strešné žľaby a strešné zvody z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie tvoria okenné parapety z oplastovaného plechu. Fasádne omietky 1. nadzemného podlažia sú s povrchovou úpravou Baumit, v mieste závetria je keramický obklad. Schody sú monolitické oceľobetónové, povrch stupňov tvorí keramická dlažba. Dvere sú hladké plné a zasklené do kovových zárubní, vstupné dvere do pôvodnej garáže sú plastové reliéfové. Okná sú plastové, zasklené izolačným dvojsklom, na oknách sú drevené žalúzie. Podlahy na 1. podzemnom podlaží podľa druhu priestoru tvoria keramické dlažby a povlaky z PVC. Podlahy na 1. nadzemnom podlaží podľa druhu priestoru tvoria plávajúce laminované a keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné, vyhrievacie telesá sú panelové oceľové radiátory typu Korad, v kúpeľni je vyhrievací rebrík. Elektroinštalácia je svetelná, na 1. podzemnom podlaží i motorická. Nachádza sa tu aj bleskozvod. V hygienických priestoroch a v kuchyni je rozvod studenej a teplej úžitkovej vody z pozinkovaného potrubia. Rozvod plynu z oceľového potrubia je na 1. podzemnom podlaží. Kanalizačné stúpačky sú z plastového potrubia. Zdrojom teplej úžitkovej vody je elektrický prietokový ohrievač. Zdroj vykurovania je plynový kotol typu Minitherm. Vybavenie kuchyne - kuchynská linka z materiálov na báze dreva dĺžky 7 m, kombinovaný sporák, odsávač pár, dve drezové umývadlá, zabudovaná umývačka riadu, chladnička a mraznička. Vnútorné vybavenie na 1. podzemnom podlaží - sprchová kabína z plytkej plastovej vaničky, stien a dverí zo skla a plastu, keramické umývadlo so skrinkou. V kúpeľni na 1. podzemnom podlaží a WC na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza splachovací záchod „combi“. Vodovodné batérie sú v pákovom vyhotovení. V hygienických priestoroch sa na celej ploche stien a v kuchyni nachádzajú vnútorné keramické obklady. Na 1. nadzemnom podlaží je teplovzdušný krb, elektrický rozvádzač s poistkovými automatmi a nachádza sa tu aj kryté závetrie.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.