Dražba rodinného domu v obci Farná, okres Levice Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
24.10.2018 10:15
Miesto dražby:
salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
08.10.2018 15:45
Druhá obhliadka:
19.10.2018 15:45
Najnižšie podanie:
4 010 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
4 010 €
Dražobná zábezpeka:
1 200 €
Okres:
Levice
Obec:
Farná
Katastrálne územie:
Farná
Ulica:
Farná 301

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Farná, katastrálne územie: Farná, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 640, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 301 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 454 o výmere 798 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 454 o výmere 798 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 455/1 o výmere 745 m2, druh pozemku: záhrady,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 301 na parc. č. 454, katastrálne územie Farná

Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Strecha je valbovo - sedlová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1959. Je napojený na elektrickú inštaláciu, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu, s možnosťou napojenia na plynovod. 

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

I. nadzemné podlažie tvorí: tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, komora a kotolňa, sklad.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 105,51 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má murované obvodové nosné steny prevažne z nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Prízemie má drevené trámové stropy s podhľadom. Fasáda je vápennocementová, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná sú drevené dvojité. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach palubovka, ostatné podlahy sú prevažne keramické. Vykurovanie je pieckou na tuhé palivo. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, elektrický sporák, drezové umývadlo s výtokovou armatúrou na studenú vodu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zlom stave, bez údržby, dlhodobo bez využitia, s predpokladom statických porúch.